Amelia D.

Amelia D.

Odpovedá do 1 hodiny, na 86% správ
86% 1 hod
Prijíma študentov

Amelia D.

Prijíma študentov

English tutoring from Bali - Be confident in your conversation

  • 5/5 (hodnotili 3 študenti)
  • 21 odučených lekcií
  • Doučuje aj online
  • Od  15 €/hod
  • Preferované časy: doobeda, poobede, večer, víkend
Cena Od 15 €/hod
Preferované časy: doobeda, poobede, večer, víkend
Doučuje predmety:
Popis Referencie

Popis

Som energická a zábavná učiteľka, pripravená pomôcť vám s angličtinou zábavnou formou a zároveň sa zamerať na ciele, ktoré chcete dosiahnuť.

Mám 10-ročné skúsenosti s výučbou angličtiny a momentálne pracujem na medzinárodnej škole na Bali. Učím ľudí pochádzajúcich z viac ako 20 rôznych krajín. Vďaka môjmu jedinečnému a živému prístupu k anglickému jazyku som vyhľadávanou lektorkou. Moje hodiny nie sú len lekcie, sú bránou k ovládaniu jazyka.

Počas mojich skúseností s výučbou angličtiny, som si všimla, že sebadôvera hrá veľmi významnú rolu. Som tu preto, aby som vám pomohola vybudovať si vlastnú sebadôveru.

*Pre deti:*
Špecializujem sa na personalizované hodiny pre deti. Chápem, že každé dieťa je jedinečné. Od výučby základov cez povzbudzovanie konverzácie až po pokročilú angličtinu. Zahŕňam interaktívne hry, výzvy a rozprávanie príbehov, vďaka ktorým je učenie angličtiny zábavné a obohacujúce.

*Pre tínedžerov:*
Lekcie pre tínedžerov sú starostlivo zostavené tak, aby rozvíjali anglické zručnosti a sebadôveru. S pochopením sociálnej dynamiky tínedžerov zahŕňam pútavé diskusie a scenáre zo skutočného sveta, čím ich vybavujem zručnosťami potrebnými na to, aby vynikli v škole aj mimo nej.

*Pre dospelých – začiatočníci:*
Pre dospelých, ktorí začínajú svoju anglickú cestu, ponúkam kurzy pre začiatočníkov, ktoré položia pevný základ. Pomocou vizuálnych pomôcok, jednoduchých rozhovorov a praktických príkladov zaistíme, že sa učenie angličtiny stane zábavným a dosiahnuteľným cieľom.

*Pre dospelých – stredne pokročilí:*
Kurzy pre dospelých sú navrhnuté tak, aby preklenuli priestor medzi základnou a pokročilou angličtinou. Prostredníctvom online lekcií, interaktívnych cvičení a nácviku konverzácie v reálnom živote pomáham študentom budovať dôveru v ich schopnosti hovoriť, počúvať a písať.

*Pre dospelých – pokročilí:*
Pokročilé kurzy pre dospelých ponúkajú hlboký ponorenie sa do plynulej konverzácie a profesionálnej gramatiky, pravopisu a iných zručností. Prispôsobené individuálnym potrebám zahŕňam rôzne štýly hodín vrátane simulácií profesionálnych scenárov, vďaka ktorým budú študenti v angličtine brilantní.

*Balíčky pre rýchle zvládnutie angličtiny:*
1. *Začiatočnícky balíček (3 hodiny):* Ideálny pre nováčikov, zameraný na základnú slovnú zásobu a gramatiku.
2. *Budovateľ sebadôvery (10 hodín):* Vypracovaný na rozvoj konverzačných zručností prostredníctvom reálnych situácií.
3. *Stredne pokročilý prieskumník (15 hodín):* Kombinácia virtuálnych a praktických hodín na zlepšenie celkových jazykových zručností.
4. *Pre pokročilých (20 hodín):* Komplexné ovládanie plynulého rozhovoru a profesionálnych jazykových aspektov.
5. *Expertná angličtina (30 hodín):* Ponor do jazyka, zameraný na plynulosť a pokročilé jazykové koncepty.

S množstvom prispôsobených balíčkov pre rôzne vekové skupiny a úrovne znalostí je učenie angličtiny s Ameliou napĺňajúcou a obohacujúcou skúsenosťou. Nepremeškajte príležitosť vydať sa na pozoruhodnú cestu k anglickej dokonalosti. Oslovte ešte dnes a urobte prvý krok k zdokonaleniu svojej angličtiny. Som pripravená vám pomôcť pri každom kroku!

--------

I am an energetic and fun teacher who is ready to help you to have a private tutoring class for English in a fun way, yet focus with the goals that you want to achieve.

I have 10 years of experience teaching English and currently working at an international school in Bali. Teaching people who hail from over 20 different countries, my unique and vibrant approach to the English language has transformed me into a sought-after tutor. My classes aren't just lessons; they're gateways to language mastery.

During my experience teaching English, especially for adults, I notice that CONFIDENCE plays 85% of the work. Don't worry, I'm here to help you to build your own confidence.

*Children's Classes:*
I specialize in personalized classes for children, understanding that every child is unique. From teaching the basics to encouraging conversation to advanced English, I incorporate interactive games, challenges, and storytelling, making learning English enjoyable and rewarding.

*Teenage Classes:*
The teenage classes are meticulously curated to build English skills and confidence. With an understanding of teenager's social dynamics, I include engaging discussions, and real-world scenarios, equipping them with the skills needed to excel in school and beyond.

*Adult Classes – Beginners:*
For adults starting their English journey, I offer beginner classes that lay a strong foundation. Using visual aids, simple conversations, and practical examples, she ensures that learning English becomes a fun and achievable goal.

*Adult Classes – Intermediate:*
The intermediate adult classes are designed to bridge the gap between basic and advanced English. Through virtual lessons, interactive exercises, and real-life conversation practice, I help learners build confidence in their speaking, listening, and writing abilities.

*Adult Classes – Advanced:*
The advanced classes for adults offer a deep dive into fluent conversation and professional grammar, spelling, and other skills. Tailored to individual needs, I incorporate varied lesson styles, including simulations of professional scenarios, to make students brilliant at English.

*Packages for Rapid English Mastery:*
1. *Starter Pack (3 lessons):* Ideal for newcomers, focusing on essential vocabulary and grammar.
2. *Confidence Builder (10 lessons):* Crafted to build conversational skills through real-world scenarios.
3. *Intermediate Explorer (15 lessons):* A blend of virtual and practical lessons to enhance overall language skills.
4. *Advanced Achiever (20 lessons):* Comprehensive mastery over fluent conversation and professional language aspects.
5. *Expert English (30 lessons):* An immersive experience, focusing on fluency and advanced language concepts.

With a variety of customized packages catering to different age groups and proficiency levels, learning English with Amelia is a fulfilling and enriching experience. Don't miss the opportunity to embark on a remarkable journey towards English excellence. Reach out today and take the first step towards perfecting your English. I’m ready to assist you, every step of the way!

Referencie (1)

Tomáš P.

Tomáš P.

1 odučená lekcia

Veľmi príjemné a zábavné konverzačné hodiny. Vďaka Amelii som sa v angličtine "rozhovoril" bez stresov. Ďakujem!