O anglickom jazyku veľmi stručne

O anglickom jazyku veľmi stručne

Publikované: 25. 5. 2021 Autor: Niki R.

Možno ste si počas učenia niekoľkokrát povedali, že tá angličtina je fakt divná. Máte pravdu. Nielen divná, ale aj iná a aj napriek tomu je jej štúdium fascinujúce.

O rozdieloch medzi anglickým a slovenským jazykom by sa dalo hovoriť hodiny, ba až celé semestre. V tomto blogu pre vás zhrniem iba to najdôležitejšie. Ak vám ešte niečo napadne, nevahájte mi napísať.


  • Anglický jazyk je geograficky najrozšírenejší jazyk sveta
  • Angličtina je materinský jazyk/ úradný jazyk pre 360 miliónov ľudí
  • Až 2 miliardy ľudí hovorí angličtinou ako druhým jazykom


Výslovnosť

Nie je jednotná. Tú, ktorú sa bežne študenti učia je juhoanglická, ktorú  používajú vzdelané vrstvy, absolventi univerzít a v médiach.

Na rozdiel od slovenčiny majú rôzne slovné druhy prízvuk na iných slabikách. Na prvej /ˈpeə.rənt/, druhej /kənˈtrəʊl/, tretej  /ˌpɪk.tʃərˈesk/). Okrem dvojhlások existujú aj trojhlásky. 

Je veľký rozdiel medzi výslovnosťou slovenských a anglických samohlások. Porovnaj: byt- a bit, luk- to look, kam- to come. 

Pravopis

Anglicky pravopis je veľmi zložitý, zakladá sa na pravopise z 15. storočia.

Pravopis a výslovnosť každého anglického slova sa treba učiť osobitne, existujú pravidlá a výnimky.

Porovnaj: flower (kvet) /flaʊər/- flour (múka) /flaʊər/, poor (chudobný) /pɔːr/ - pour (naliať)  /pɔːr/, certificate (certifikát, osvedčenie)  /səˈtɪf.ɪ.kət/- to certificate (vydať osvedčenie)  /səˈtɪf.ɪ.keɪt/, herd (stádo) /hɜːd/-word (slovo)  /wɜːd/, dear   (drahý)  /dɪər/- bear (medveď)  /beər/

Rod podstatných mien je prirodzený, na osoby sa odkazuje podľa pohlavia zámenami he/ his, she/ her, na ostatné objekty zámenom it/ its.

Angličtina vs slovenčina

Pádové vzťahy sa v angličtine vyjadrujú pomocou predložiek a slovosledom, tvar podstatného mena sa nemení, jediný pozostatok skloňovanie je genitív ('s). Porovnaj: s mojím bratom (with my brother), pre môjho brata (for my brother), o mojom bratovi (about my brother), dom môjho brata (my brother's house)

Prídavné mená sú nesklonné, majú iba jeden tvar: a new book (nová kniha), with a new book (s novou knihou).

Slovesá, okrem výnimky 3. osoby jednotného čísla v prítomnom jednoduchom čase, našťastie, veľmi nemenia tvar pri časovaní (výnimka je sloveso byť- to be, mať- to have). Porovnaj: kráčam (I walk), kráčaš ( you walk), kráča ( he, she, it walks), kráčame (we walk), kráčate (you walk), kráčajú (they walk)

Nevyhnutnou súčasťou slovesného tvaru je podmet=  osoba/ zámeno, lebo len ono ukazuje o akú osobu ide. Porovnaj: Čo čítaš? What are you reading?

Angličtina má 12 gramatických časov a veľmi pevný slovosled.                                                                            Porovnaj: pes naháňa mačku/ mačku naháňa pes- the dog is chasing the cat/ the cat is chasing the dog (táto veta má úplne iný význam)      

Určitý člen the, neurčité členy a/ an. V slovenčine funkciu členov častokrát plnia ukazovacie a privlastňovacie zámená (ten, nejaký).

V slovnej zásobe anglického jazyka prevažujú slová latinského, francúzskeho a gréckeho pôvodu.

V angličtine má jedno slovo niekoľko rôznych významov, niektoré slová majú význam viacerých slovných druhov ( a lecture= prednáška, to lecture= prednášať), a preto je kontext veľmi dôležitý.