Čo je jazykový mentoring?

Čo je jazykový mentoring?

Publikované: 19. 12. 2022 Autor: Simon P.

Jazykové vzdelávanie napreduje aj v 21 storočí a progres v vzdelávaní so sebou prináša aj nové spôsoby výučby. Jednou novinkou v svete jazykového vzdelávania je aj jazykový mentoring, alebo jazykový koučing. Aby sme si vysvetlili, čo myslíme pod pojmom „jazykový mentoring“, pozrime sa najskôr na to, čo chápeme pod pojmom „mentoring“. 

Ako charakterizovať „mentoring“

Mentoring je forma vzdelávania, pri ktorom skúsenejší jedinec (mentor) poskytuje rady a podporu mentee (človeku, ktorému poskytuje mentoring) pri dosahovaní jehocieľov a rozvoji svojich schopností. Mentor by mal byť autoritatívnou osobou v oblasti, v ktorej poskytuje mentoring, a mal by mať skúsenosti s riešením problémov, ktoré mentee zažíva. Cieľom mentoringu je pomôcť mentee rozvíjať svoje schopnosti a znalosti, zvýšiť jeho sebadôveru a podporovať ho pri dosahovaní jeho cieľov. Mentoring môže byť použitý v rôznych oblastiach, ako napríklad v podnikaní, v oblasti kariéry alebo vo vzdelávaní. Mentoring teda vieme využiť aj v jazykovom vzdelávaní. Pýtate sa ako? 

V čom spočíva „jazykový mentoring“

Jazykový mentoring je forma vzdelávania, pri ktorom skúsenejší jazykovo zdatný jedinec (mentor) poskytuje individuálnu podporu mentee (človeku, ktorému poskytuje mentoring) pri zlepšovaní jeho zručností v cudzom jazyku. Mentor by mal byť skúsenou osobou v oblasti cudzieho jazyka, v ktorom poskytuje mentoring, a mal by mať skúsenosti s riešením problémov, s ktorými sa mentee pri učení cudzieho jazyka môže stretnúť. Cieľom jazykového mentoringu je pomôcť mentee zlepšiť jeho zručnosti v cudzom jazyku a zvýšiť jeho sebadôveru pri jeho používaní. Tento typ vzdelávania sa často používa na zlepšenie konverzačných schopností v cudzom jazyku, ale môže sa tiež použiť na rozšírenie slovnej zásoby, zlepšenie gramatiky alebo na prípravu na jazykové skúšky. 

Ako spoznáte dobrého mentora

Dobrý mentor by mal byť skúsenou osobou v oblasti, v ktorej poskytuje mentoring, a mal by mať skúsenosti s riešením problémov, s ktorými sa mentee môže pri dosahovaní jeho cieľov stretnúť. Okrem toho by mal mať dobré komunikačné schopnosti a byť schopný poskytnúť jasné a užitočné rady a pomoc mentee pri dosahovaní jeho cieľov. Mali by mať tiež empatické a individuálne prispôsobivé prístupy k mentoringu, ktoré umožňujú prispôsobiť mentoring pre potreby a ciele jednotlivého mentee. 

Charakteristiky najlepších jazykových mentorov

V jazykovej škole Simon Says ponúkame kvalitný jazykový mentoring. Naši mentori spĺňajú všetky najdôležitejšie charakteristiky najlepších jazykových mentorov:

1. Skúsenosť v oblasti jazykového vzdelávania: Jazykoví mentori by mali byť osobami, ktoré sa vyznajú v oblasti cudzieho jazyka, v ktorom poskytujú mentoring, a ktoré majú dostatok skúseností a znalostí na to, aby mohli poskytnúť užitočné rady a podporu mentee pri zlepšovaní jeho zručností v cudzom jazyku.

2. Schopnosť riešiť problémy pri učení cudzieho jazyka: Jazykoví mentori by mali mať skúsenosti s riešením problémov, s ktorými sa mentee pri učení cudzieho jazyka môže stretnúť, a mali by vedieť, ako poskytnúť mentee-mu rady a podporu pri ich riešení.

3. Vysoké jazykové zručnosti: Jazykoví mentori by mali mať vysoké jazykové zručnosti v cudzom jazyku, v ktorom poskytujú mentoring, aby boli schopní poskytnúť mentee kvalitnú a užitočnú podporu pri jeho učení.

4. Empatia a individuálne prispôsobivý prístup: Jazykoví mentori by mali mať empatický prístup a byť schopní prispôsobiť svoj mentoring pre individuálne potreby a ciele mentee pri jeho učení cudzieho jazyka.

5. Zameranie sa na zlepšenie jazykových zručností: Jazykoví mentori by mali mať zameranie na zlepšenie jazykových zručností mentee a byť schopní pomôcť mu vytvoriť plán na dosiahnutie jeho cieľov v cudzom jazyku a poskytnúť mu podporu pri ich dosahovaní.

Prečo kúpiť jazykový mentoring v Simon Says:

- Individuálna podpora: Jazykový mentoring poskytuje mentee individuálnu podporu a rady od skúseného jazykového mentora, ktorý sa môže zamerať na jeho konkrétne potreby a ciele pri učení cudzieho jazyka.

- Zlepšenie jazykových zručností: Jazykový mentoring môže pomôcť mentee zlepšiť jeho jazykové zručnosti v cudzom jazyku, ako napríklad konverzačné schopnosti, gramatiku alebo slovnú zásobu.

- Zvýšenie sebadôvery: Jazykový mentoring môže pomôcť mentee zvýšiť jeho sebadôveru pri používaní cudzieho jazyka a zlepšiť jeho schopnosť komunikovať s ostatnými v cudzom jazyku.

- Príprava na jazykové skúšky: Jazykový mentoring môže byť užitočný pripríprave na jazykové skúšky, ako napríklad TOEFL alebo IELTS, a môže pomôcť mentee zlepšiť svoje šance na úspech na týchto skúškach.

- Flexibilita: Jazykový mentoring poskytuje mentee flexibilitu pri výbere času a miesta pre vzdelávanie, čo umožňuje prispôsobiť mentoring jeho pracovným a osobným povinnostiam.