Bezplatná pomoc s domácou úlohou

  • opýtaj sa na otázku
  • získaj odpoveď za pár minút

Otázky


Potrebuješ rýchlu pomoc s príkladom na domácu úlohu? Opýtaj sa doučovateľov na DoučMa.sk. Radi ti bezplatne pomôžu.


všetky predmety slovenský jazyk anglický jazyk nemecký jazyk matematika chémia fyzika Excel

Príklad

Jaký objem oxidu siričitého se uvolní pri 21C a tlaku 102kPa reakcí: 2Bi+6H2SO4=Bi2(SO4)3+3SO2+6H2O Jestliže bylo použito 6g bismudu.

Zobraziť 1 odpoveď

JK   |   chémia

Výpočet:
Zadané:
m(Bi)=6g
M(Bi)=208,98g.mol-1
T=21C=21+273,15=294,15K
p=102kPa=102000Pa
R=8,314J/mol.K
n (Bi)= m(Bi)/M (Bi)= 6g/ 208,98g.mol-1
n(Bi)= 0,0287mol

n(SO2)/ n (Bi)= 3/2
n(SO2)= 3.0,0287/2= 0,04305mol

V (SO2)= n(SO2). R.T/ P
V(SO2)= 0,04305.8,314.294,5/102000
V(SO2)= 0,00103m3= 1,03dm3=1,03l
Objem SO2, ktorý sa pri danom tlaku a teplote uvoľní pri použití 6g Bi je 1,03l.

Príklad

) Jaký V kyslíku se uvolní pri 24C a tlaku 102,1kPa reakcí: 2Na2O2+2Ca(CLO)2+2H2O=2Ca(OH)2+3O2+4NaCl jestliže bylo použito 3g peroxidu sodného

Odpovedať na otázku

JK   |   chémia

Príklad

K neutralizaci kyseliny chlorovodíkové bylo použito 14cm3 roztoku hydroxidu sodného o molární koncentraci 5 mol*dm3 . Vyp. teoretický výtežek (hmotnosť) chloridu sodného, vzniká i voda. JK

Odpovedať na otázku

JK   |   chémia

Príklad

) Mramor(uhličitan vápenatý + nečistoty) se rozkládá kyselinou sírovou za uvolnení oxidu uhličitého, dále vzniká síran vápenatá a voda. Pri rozkladu 2g mramoru vzniklo 70cm3 oxidu uhličitého a norm. podmienok. Vyp. hmotnostní zlomek uhličitanu vápenatého v mramoru.

Odpovedať na otázku

JK   |   chémia

Príklad

Vyp. m hydroxidu železitého kterí byl pripraven srážecí reakcí 40hm% roztoku chloridu železitého o objemu 0,15dm3 a hustote 1,133 g*cm3 s hydroxidem sodným, rovnež vzniká chlorid sodný.

Odpovedať na otázku

JK   |   chémia

Príklad

) V místnosti o podlahové ploše 20m2 a a výšce 250cm je teplota vzduchu 23C a tlak 101,8kPa. Jaká je hustota vzduchu v místnosti. Strední molární hmotnost vzduchu uvažujte 28,96 g.mol

Zobraziť 2 odpovede

JK   |   chémia - vš

Zápis:
P= 101,8 kpa= 101800Pa
T= 23C+273,15=296,15K
M= 28,96g.mol-1
R= 8,314J/K.mol

ρ= p.M/R.T
Ρ= 101800.28,96/ 8,314.296,15
Ρ= 1197, 35 kg.m-3
Hustota vzduchu v miestnosti je 1197, 35 kg.m-3

Pravouhlý trojuholník

3. Daný je pravouhlý trojuholník ABC s preponou AB, v ktorom D onzačuje pätu výšky z vrcholu C. V polrovine s hraničnou priamkou AB a vnútorným bodom C uvažujme body E,F také, že uhly EBA, FAB sú pravé, |BE| = |BD| a |AF| = |AD|. Dokážte, že priamky AE a BF sa pretínajú na úsečke CD.

Zobraziť 1 odpoveď

Peter N.   |   matematika - sš

Je to úloha z olympiády dôkazová. Na dlhšie. Len napíšem na papier a pošlem