Všeobecné podmienky používania

I. Úvodné ustanovenia

 1. DoučMa.sk je internetová stránka prevádzkovaná spoločnosťou meetnlearn s.r.o., so sídlom Rybníková 14, 917 01 Trnava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č.: 28436/T, IČO: 46 430 865, DIČ: 2023392096, IČ DPH: SK2023392096. Spoločnosť Meetnlearn s.r.o. je platcom DPH („meetnlearn“ alebo „Prevádzkovateľ“).
 2. DoučMa.sk je online priestor na sprostredkovanie doučovania medzi Doučovateľmi a Študentmi („DoučMa.sk“ alebo „web stránka“).
 3. Prevádzkovateľ vydáva tieto Všeobecné podmienky používania („Podmienky“), ktoré upravujú práva a povinnosti Užívateľov pri využívaní Služieb poskytovaných na DoučMa.sk, a právne vzťahy medzi Prevádzkovateľom, Študentom a Doučovateľom vyplývajúce zo Zmluvy o sprostredkovaní doučovania.
 4. Poskytovanie a využívanie Služieb zo strany Užívateľov na DoučMa.sk sa spravuje predovšetkým týmito Podmienkami. Podmienky sú záväzné pre všetkých Užívateľov a vzťahujú sa na každý zmluvný vzťah medzi Študentom, Doučovateľom a Prevádzkovateľom. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právny poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito Podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z., Občiansky zákonník v  platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 102/2014 Z. z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, všetky v platnom znení. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito Podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z., Obchodný zákonník v platnom znení.
 5. Pre účely týchto Podmienok majú tu zadefinované pojmy nasledovný význam:
  Študent je fyzická osoba bez ohľadu na vek, ktorá má záujem o doučovanie a hľadá Doučovateľa prostredníctvom portálu DoučMa.sk.
  Doučovateľ je fyzická osoba bez ohľadu na vek, ktorá má záujem doučovať iné osoby v určitom predmete a ponúka služby doučovania za vopred dohodnutú odmenu.
  Užívateľ resp. Užívatelia je spoločné označenie pre Študentov, Doučovateľov ako aj nezaregistrovaných návštevníkov portálu DoučMa.sk.
  Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá využíva služby portálu pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
  Užívateľ, ktorý nie je spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri využívaní služieb portálu DoučMa.sk koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.
  Služby sú služby poskytované Prevádzkovateľom prostredníctvom portálu DoučMa.sk.
  Zmluva o sprostredkovaní doučovania je dohoda uzatvorená medzi Prevádzkovateľom a Študentom, predmetom ktorej je záväzok Prevádzkovateľa nájsť pre Študenta vhodného Doučovateľa a obstarať pre Študenta uzavretie dohody o doučovaní s týmto Doučovateľom, a tiež dohoda uzavretá medzi Prevádzkovateľom a Študentom, ktorej predmetom je záväzok Prevádzkovateľa nájsť pre Doučovateľa Študenta, ktorý bude mať záujem o doučovanie a obstarať pre Doučovateľa uzavretie dohody o  doučovaní s takýmto Študentom. Zmluva o sprostredkovaní je odplatná, pričom Prevádzkovateľovi vznikne nárok na odmenu (províziu) len v prípade, že medzi Študentom a Doučovateľom došlo k uzavretiu dohody o doučovaní a k zaplateniu dohodnutej ceny za doučovanie.

II. Podmienky pre Doučovateľov

II. 1 Vytvorenie profilu a registrácia Doučovateľa

 1. Vytvorenie profilu a registrácia Doučovateľa je podmienkou pre využívanie Služieb portálu DoučMa.sk.
 2. Vytvorenie profilu a registrácia je bezplatné.
 3. Doučovateľ je oprávnený vystupovať na portáli iba pod jednou identitou (meno, priezvisko) a používať iba jeden užívateľský účet.
 4. Vyplnením registračných údajov alebo zvolením možnosti registrácie cez Facebook / Google, a udelením výslovného súhlasu (zaškrtnutím políčka) „Súhlasím so Všeobecnými podmienkami používania“ a „Súhlasím so spracovaním osobných údajov pre účely realizácie práv a povinností na DoucMa.sk“ a „Potvrdzujem, že som osoba staršia ako 16 rokov“ a kliknutím na tlačidlo „Registruj ma“ dáva Doučovateľ bezvýhradný súhlas s týmito Podmienkami. V prípade, že Doučovateľ súhlas podľa predchádzajúcej vety neudelí, nie je oprávnený portál využívať a nebude mu povolená registrácia (vytvorenie profilu). Po registrácii pošleme Doučovateľovi aktivačný email, ktorý musí Doučovateľ potvrdiť, čím je registrácia úspešne dokončená.
 5. Pre vytvorenie profilu a registráciu požadujeme od Doučovateľa nasledovné:
  povinné údaje:
  • meno a priezvisko,
  • fakturačná adresa,
  • e-mailová adresa,
  • fotografia tváre,
  • stručný sebaprezentujúci text vrátane informácií o vzdelaní, získanej praxi,
  • vysvedčenia a certifikáty,
  • určenie predmetov, v ktorých ponúka Doučovateľ doučovanie,
  • určenie lokality, ak Doučovateľ poskytuje doučovanie osobne, a/alebo informácia, či doučuje cez Skype,
  dodatočné nepovinné informácie:
  • titul,
  • či Doučovateľ dochádza za Študentami, aké má preferované časy výučby, cena, miesto doučovania,
  • možnosť pripojiť odkaz na Facebook, Xing alebo Gmail účet.
 6. Doučovateľ berie na vedomie, že vytvorenie profilu a registrácia na portáli DoučMa.sk je podmienená umiestnením profilovej fotografie. Musí ísť o fotografiu tváre, ktorá umožňuje určiť identitu osoby. Doučovateľ sa zaväzuje použiť len fotografie, ku ktorým má autorské práva resp. súhlas autora. Doučovateľ nesmie na server pridávať fotografie, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi a so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, vrátane erotických a pornografických fotografií. Doučovateľ nesmie na svojich fotografiách uvádzať svoje kontaktné údaje, ani iným spôsobom odkazovať na svoje alternatívne spôsoby kontaktovania mimo prostredia DoučMa.sk. Fotografie nesmú obsahovať logo, vodoznak alebo identifikáciu hodnotenia. Nevhodnú fotografiu, fotografiu zlej kvality či fotografiu, ktorá nespĺňa požadované kritériá, je Prevádzkovateľ oprávnený odmietnuť. Vyššie uvedené pravidlá pre pridávanie profilových fotografií sa vzťahujú aj na akékoľvek ďalšie fotografie a video vizitiky, ktoré Doučovateľ pridáva na server, a to najmä do profilu a do sekcie "Fotky a certifikáty".
 7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zasiahnuť a upraviť profil Doučovateľa, zablokovať ho alebo zrušiť, a to aj bez udania dôvodu, najmä ak je v rozpore s týmito Podmienkami.
 8. Doučovateľ si môže na svojom účte nastaviť ochranu súkromia tak, aby sa jeho profil a fotografia neindexovala do výsledkov vyhladávačov ako napr. Google, Seznam, Bing, Yahoo.
 9. Na žiadosť Doučovateľa adresovanú na doucma@doucma.sk bude profil bezodkladne zrušený. Tým nie je vylúčená možnosť opätovnej registrácie.

II.2 Podmienky využívania služieb portálu Doučovateľmi

 1. Využívanie služieb portálu DoučMa.sk Doučovateľmi je odplatné. 
 2. Doučovateľ si môže aktivovať jeden z balíčkov, a to predplatné na obdobie:
  • 1 mesiac, 
  • 3 mesiace alebo
  • 12 mesiacov. 
 3. Do času aktivácie balíčka je profil Doučovateľa viditeľný a Študenti môžu Doučovateľa kontaktovať, no Doučovateľ nemá možnosť na dopyt odpísať.
 4. Balíčky sú spoplatnené podľa cenníka platného v deň zakúpenia balíčka, aktuálny cenník je zverejnený na webovej stránke DoučMa.sk https://www.doucma.sk/en/pricing?backlink=3acc. Prevádzkovateľ je oprávnený cenník kedykoľvek zmeniť, pričom nový cenník je platný dňom jeho zverejnenia na web stránke.
 5. Doučovateľ súhlasí s automatickým obnovením predplatného (napr. ak si Doučovateľ zvolil balíček na tri mesiace, po vypršaní predplateného obdobia sa predplatné automaticky obnoví na ďalšie tri mesiace), a automaticky prebehne aj platba (poplatok bude automaticky strhávaný k karty). Výhodou automatického obnovenia predplatného je, že Doučovateľovi garantujeme nezmenenú cenu predplatného.
 6. Doučovateľ týmto udeľuje súhlas s elektronickým zasielaním dokladov (faktúr) Prevádzkovateľa, ktoré si Doučovateľ môže stiahnuť na svojom konte na portáli DoučMa.sk a rovnako ich zasielame Doučovateľovi na email.
 7. Doučovateľ môže predplatné kedykoľvek zrušiť s účinnosťou k poslednému dňu predplateného obdobia. Ak by medzičasom došlo k zmene cenníka, Doučovateľa pri zrušení predplatného vždy upozorníme, že v prípade nového predplatného sa naňho bude vzťahovať aktuálny cenník.
 8. Doučovateľom poskytujeme skúšobnú dobu v dĺžke troch mesiacov a v prípade nespokojnosti garantujeme vrátenie peňazí. 
 9. Úhradu predplatného môže Doučovateľ vykonať prostredníctvom:
  • Braintree – zadaním údajov platobnej kart sa zároveň  udeľuje povolenie procesoru strhnúť každý mesiac príslušnú sumu;
  • PayPal - strhnutím príslušnej sumy z kreditnej karty.
 10. Pri komunikácii s platobnými procesormi nemá Prevádzkovateľ prístup k žiadnym osobným či platobným údajom Doučovateľa, ktoré sa procesoru odosielajú, Prevádzkovateľ len obdrží informáciu, či platba prebehla alebo nie.
 11. Aktivovaný balíček umožňuje Doučovateľovi počas doby platnosti:
  • neobmedzene komunikovať so Študentmi (po expirácii predplatného sa komunikácia zamkne);
  • získať zvýhodnené pozície - boost v rankingu v zmysle bodu 10. tohto článku;
  • učiť online priamo cez video chat na DoučMa.sk;
  • posielať výzvu Študentom k predplateniu hodín;
  • získať odporúčania (profil Doučovateľa sa zobrazí s hviezdičkou vo vyhľadávaní);
  • profil je uvádzaný ako odporúčaný, zobrazuje sa v profiloch iných Doučovateľov, ktorí nemajú balíček aktivovaní.
  • denne reagovať na 5 zverejnených dopytov na doučovanie v časti https://www.doucma.sk/en/tutoring-requests?backlink=3acc
 12. Doučovateľ môže ovplyvniť to, na akom mieste bude zaradený v zozname všetkých Dočovateľov. Máme nastavené kritériá, podľa ktorých každému Doučovateľovi pridelíme určitý koeficient, a ten rozhoduje o tom, na akej pozícii sa Doučovateľ umiestni.  Zvýhodnenú pozíciu získa Doučovateľ v závislosti od toho:
  • či je novoregistrovaným alebo nie (noví Doučovatelia majú vždy zvýhodnenú pozíciu, aby ich Študenti našli);
  • ako rýchlo odpovedá na dopyty Študentov;
  • ako často odpovedá na dopyty Študentov;
  • na koľko percent má vyplnený profil;
  • či má referencie od Študentov;
  • ako má nastavený status (Doučovateľ si môže zvoliť status „potrebujem Študentov“, „nepotrebujem Študentov“, alebo „všetko OK“);
  • aký je záujem zo strany Študentov, t.j. počet Študentov, ktorí v relevantnom období oslovili Doučovateľa. Čím viac Študentov oslovilo Doučovateľa, tým má Doučovateľ nižšie umiestnenie.
 13. V prípade, že Doučovateľ nie je aktívny a neodpovedá na dopyty Študentov, Prevádzkovateľ je oprávnený profil Doučovateľa deaktivovať (profil nie je viditeľný pre verejnosť, ale je možné ho obnoviť) alebo profil zrušiť, nakoľko našim záujmom je, aby si Študenti vedeli efektívne nájsť Doučovateľa a to je možné, len ak budeme mať v portfóliu aktívnych Doučovateľov.

III. Podmienky pre Študentov

III. 1 Vytvorenie profilu a registrácia Študentov

 1. Registrácia a využívanie služieb portálu DoučMa.sk Študentmi je bezplatné. 
 2. Študenti majú povinnosť registrácie. Registrácia prebieha prostredníctvom odoslania kontaktného formulára. Pred odoslaním formulára vyžadujeme od Študenta, aby sa oboznámil s týmito Podmienkami a našou politikou ochrany osobných údajov podľa platnej legislatívy, a uvedené potvrdil zaškrtnutím políčka „Súhlasím so Všeobecnými podmienkami používania“ a „Súhlasím so spracovaním osobných údajov pre účely realizácie práv a povinností na DoucMa.sk“ a „Potvrdzujem, že som osoba staršia ako 16 rokov“, čím nám Študent udeľuje svoj bezvýhradný súhlas s týmito Podmienkami a spracovaním osobných údajov. V prípade, že Študent súhlas podľa predchádzajúcej vety neudelí, nie je oprávnený portál využívať a nebude mu povolené odoslanie kontaktného formulára. V prípade neskoršej registrácie Študenta už opakované udelenie súhlasov nevyžadujeme.
 3. Pri registrácii vyžadujeme od Študenta vyplnenie registračných údajov alebo zvolenie možnosti registrácie cez Facebook / Google, a potvrdenie zaškrtnutím políčka „Súhlasím so Všeobecnými podmienkami používania“ a „Súhlasím so spracovaním osobných údajov pre účely realizácie práv a povinností na DoucMa.sk“ a „Potvrdzujem, že som osoba staršia ako 16 rokov“, čím nám Študent udeľuje svoj bezvýhradný súhlas s týmito Podmienkami a spracovaním osobných údajov. V prípade, že Študent súhlas podľa predchádzajúcej vety neudelí, nie je oprávnený portál využívať a nebude mu povolená registrácia. Po registrácii pošleme Študentovi aktivačný email, ktorý musí Študent potvrdiť, čím je registrácia úspešne dokončená.
 4. Pre vytvorenie profilu a registráciu požadujeme od Študenta nasledovné:
  povinné údaje:
  • meno a priezvisko, 
  • e-mailová adresa, 
  • určenie predmetov, v ktorých má záujem o doučovanie,
  • určenie lokality a/alebo informácia, či má záujem aj o doučovanie cez Skype,
  dodatočné nepovinné informácie:
  • či je ochotný dochádzať za Doučovateľom, aké má preferované časy doučovania, miesto doučovania,
  • možnosť pripojiť odkaz na Facebook, Xing alebo Gmail účet.
 5. Študent môže svoj profil kedykoľvek upravovať, na svojom profile môže zadávať, meniť a deaktivovať požiadavky, odpovedať Doučovateľom  alebo zapnúť video hovor.
 6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zasiahnuť a upraviť profil Študenta, zablokovať ho alebo zrušiť, a to aj bez udania dôvodu, najmä ak je v rozpore s týmito Podmienkami.
 7. Študent si môže na svojom účte nastaviť ochranu súkromia tak, aby sa jeho profil a fotografia neindexovala do výsledkov vyhladávačov ako napr. Google, Seznam, Bing, Yahoo. 
 8. Na žiadosť Študenta adresovanú na doucma@doucma.sk bude profil bezodkladne zrušený. Tým nie je vylúčená možnosť opätovnej registrácie.

III.2    Podmienky využívania služieb portálu Študentmi

 1. Študent pri hľadaní doučovania môže prehľadávať profily Doučovateľov, kontaktovať konkrétneho Doučovateľa alebo môže zadať verejnú požiadavku na doučovanie. 
 2. Kontaktovať Doučovateľa môže Študent priamo prostredníctvom kontaktného formulára v profile Doučovateľa a nie je na to potrebná registrácia na portáli DoučMa.sk, Študentovi sa vygeneruje unikátny link, ktorý mu je odoslaný emailom a umožňuje mu prístup ku komunikácii s Doučovateľom. Študent súhlasí, že odoslaním kontaktného formulára v profile Doučovateľa môžu byť osobné údaje Študenta (v rozsahu meno a priezvisko) sprostredkované Doučovateľom registrovaným na portáli DoučMa.sk. 
 3. Ak Študent zadá požiadavku na doučovanie konkrétnemu Doučovateľovi s opt-in možnosťou, tak v prípade, že oslovený Doučovateľ neodpovie Študentovi do jednej hodiny, stáva sa požiadavka verejnou a zobrazí sa na portáli https://www.doucma.sk/en/tutoring-requests?backlink=3acc.
 4. Portál DoučMa.sk umožňuje Študentom tiež zadávať otázky na https://www.doucma.sk/en/questions-and-answers?backlink=3acc, napr. keď Študent potrebuje pomoc s riešením nejakej úlohy alebo špecifického problému a  Doučovatelia mu môžu odpovedať. Doučovateľ v tomto prípade pomáha Študentovi bez nároku na odmenu, no môže sa tým zviditeľniť a zvýšiť si reputáciu. 

IV. Notifikácie

 1. Pre efektívne fungovanie portálu je nevyhnutné, aby boli Doučovatelia a Študenti v aktívnom spojení. Preto ich o dianí na portáli a na ich osobnom profile priebežne informujeme a aby nezabudli, posielame im pripomienku tzv. notifikáciu. Notifikáciu posielame na Užívateľov email. 
 2. Doučovateľovi posielame najmä registračný email (dokončenie registrácie potvrdením doručenia nášho registračného mailu), notifikáciu o dianí na portáli (informácie o aktualizáciách, zlepšeniach alebo nových službách), notifikáciu o platbe (zakúpenie balíčka) alebo nedokončenej platbe (opustený nákupný košík), notifikáciu o novej požiadavke na doučovanie alebo odpoveď od Študenta, pripomienku, že Študent čaká na odpoveď, ak Doučovateľ do určitého času neodpovedal, notifikáciu o zadaní otázky, notifikáciu o neaktívnom profile, raz denne personalizovaný výber verejných dopytov.
 3. Študentovi posielame najmä výzvu k registrácii, notifikáciu o odoslaní požiadavky Doučovateľovi alebo verejnej požiadavky, notifikáciu o obdržaní odpovede od Doučovateľa alebo pripomienku, že Doučovateľ neodpovedal, výzvu na zadanie referencie na Doučovateľa, notifikáciu s odporúčaním nových Doučovateľov podľa zadaných požiadaviek a lokality (odber týchto notifikácií môže Užívateľ kedykoľvek zrušiť), notifikáciu o požiadavkách na doučovanie, ktorou motivujeme Študentov aby sa sami stali Doučovateľmi, notifikáciu o obdržaní odpovede od Doučovateľa resp. odpovede na verejnú požiadavku.   
 4. Registrovaný Užívateľ si  môže aktivovať možnosť prijímania aj tzv. push notifikácií ak určí zariadenie, na ktoré mu budú push aktivácie zasielané. Užívateľ obdrží push notifikáciu hneď ako mu niekto napíše. Notifikácie posielame cez nástroj onesignal.com.

V. Fungovanie portálu DoučMa.sk

 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje oprávnenie na kontrolu a prístup ku všetkej komunikácii prebiehajúcej medzi Užívateľmi a túto je oprávnený kedykoľvek stiahnuť (deaktivovať) ak je v rozpore s dobrými mravmi, ale so zásadami a princípmi, na ktorých je portál DoučMa.sk postavený.
 2. Komunikácia medzi Doučovateľmi a Študentmi prebieha výlučne cez portál DoučMa.sk. Portál nie je určený na sprostredkovanie kontaktných údajov a nie je dovolené, aby si Užívatelia cez portál vymieňali kontaktné údaje za účelom obchádzania nároku Prevádzkovateľa na odmenu za sprostredkovateľské služby. 
 3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo blokovať akékoľvek požiadavky na doučovanie v prípade, ak ide o veľký počet požiadaviek od tej istej osoby (spam). 

VI. Platby za doučovanie a provízia Prevádzkovateľa

 1. Študent si s Doučovateľom dohodne výšku odmeny za doučovanie, spravidla je odmena určená sadzbou za jednu hodinu doučovania. 
 2. Študent si zároveň zvolí jednu z platobných metód (paypal, kreditná karta), čím zároveň Prevádzkovateľovi udeľuje súhlas na odpísanie peňazí z účtu.
 3. Odmena za doučovanie je splatná po odučení hodiny resp. v súlade so storno podmienkami dohodnutými medzi Doučovateľom a Študentom. 
 4. Po odučení hodiny obdrží Študent od Doučovateľa výzvu na úhradu odmeny. Následne bude príslušná suma odpísaná z účtu Študenta a Študent od nás obdrží notifikáciu o platbe. Potvrdením platby Študent potvrdzuje, že s úhradou súhlasí a nemá výhrady. V opačnom prípade musí Študent uplatniť námietku do 48 hodín od obdržania notifikácie o platbe.
 5. Storno podmienky môžu byť podľa dohody Študenta a Doučovateľa určené ako:
  • prísne - ak Študent zruší hodinu menej ako 24 hod. pred jej začiatkom alebo sa Študent nedostaví na hodinu, Doučovateľ má nárok na náhradu vo výške 100% dohodnutej odmeny;
  • mierne - ak Študent zruší hodinu menej ako 24 hod. pred jej začiatkom alebo sa Študent nedostaví na hodinu, Doučovateľ má nárok na náhradu vo výške 50% dohodnutej odmeny;
  • flexibilne - hodiny môže Študent zrušiť kedykoľvek bez sankcie.
 6. Odmena za doučovanie bude Doučovateľovi uhradená prostredníctvom Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ účtuje Doučovateľovi za sprostredkovanie doučovania províziu vo výške 15% z odmeny Doučovateľa. Provízia vo výške 15% zahŕňa už aj platnú DPH. Prevádzkovateľ vystaví a doručí Doučovateľovi elektronickú faktúru bezodkladne po uplatnení nároku na províziu.
 7. Po uplatnení provízie prevedie Prevádzkovateľ zvyšnú časť odmeny na účet Doučovateľa vedený na DoučMa.sk. Doučovateľ si môže nechať vyplatiť odmenu po každej odučenej hodine alebo kedykoľvek na požiadanie (napríklad po dosiahnutí určitej sumy). Upozorňujeme, že na spracovanie platby potrebujeme min. 48 hodín.
 8. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za splnenie daňových povinností a iných zákonom stanovených povinností Doučovateľov, predovšetkým získanie príslušných povolení na podnikanie, podanie daňových priznaní a odvedenie dane, vystavenie faktúr a pod. 
 9. Doučovateľ týmto udeľuje súhlas s elektronickým zasielaním dokladov (faktúr) Prevádzkovateľa, ktoré si Doučovateľ môže stiahnuť na svojom konte na portáli DoučMa.sk a rovnako ich zasielame Doučovateľovi na email.

VII. Oprávnenia Prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že sa poskytovaniu Služieb na portáli DoučMa.sk venuje a bude venovať s vynaložením maximálneho úsilia a s odbornou starostlivosťou, tak aby minimalizoval všetky prípadné riziká, ktoré by pri využívaní DoučMa.sk mohli vzniknúť Užívateľom. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo, a to aj bez predchádzajúceho oznámenia, upravovať, meniť alebo inovovať Služby portálu DoučMa.sk. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek vykonať technickú odstávku portálu DoučMa.sk, a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia. 
 2. Doučovatelia aj Študenti udeľujú Prevádzkovateľovi súhlas v zmysle zákona o elektronickom obchode na zasielanie e-mailových správ obsahujúcich informácie o novinkách, ktoré portál DoučMa.sk ponúka (newsletter). Tento súhlas môže Užívateľ kedykoľvek odvolať.
 3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah príspevkov a aktivity Užívateľov.
  Prevádzkovateľ vo vlastnom záujme dbá na kvalitu a pravdivosť referencií. Nenesie však zodpovednosť za prípadné chyby alebo nepravdivé údaje uvedené Užívateľmi. 
 4. Užívatelia portálu DoučMa.sk majú zakázané:
  • používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou;
  • uvádzať nepravdivé, zavádzajúce, urážlivé alebo klamlivé informácie o inej osobe;
  • propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine;
  • propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním;
  • otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok;
  • ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých, alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav;
  • šíriť alebo propagovať detskú pornografiu;
  • otvorene alebo skrytou formou propagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľov;
  • propagovať vlastnú web stránku a kontaktné údaje v detailoch profilu, fotografiách, alebo zadaných referenciách;
  • odkazovať na alternatívne spôsoby kontaktovania Doučovateľa mimo prostredia DoučMa.sk;
  • používať DoučMa.sk spôsobom, ktorý by ho mohol poškodiť, meniť vizuálnu podobu, zasahovať do kódu stránky alebo preťažiť tento web.
 5. Prevádzkovateľ  si vyhradzuje právo zaradiť užívateľa na čiernu listinu portálu s informáciou o tom, že porušil niektorú z podmienok používania, takéto konanie môže byť odzrkadlené v pozíciach vyhľadávania na DoučMa.sk alebo zrušení/zablokovaní profilu. 
 6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto Podmienok, pokiaľ tieto zmeny budú vyžiadané zmenou právnych predpisov, technickými možnosťami Prevádzkovateľa alebo inými okolnosťami, ktoré vyplynú z potrieb Prevádzkovateľa. V prípade, že dôjde k zmene Podmienok, Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že platná a účinná je vždy posledná verzia Podmienok. Oznámenie o zmene Podmienok a odkaz na aktuálne znenie Podmienok zverejnení Prevádzkovateľ na portáli DoučMa.sk. Užívateľ je oprávnený sa kedykoľvek oboznámiť s aktuálnym znením Podmienok na web stránke https://www.doucma.sk/en/terms-and-conditions?backlink=3acc. Ak Užívateľ pokračuje v užívaní služieb portálu po nadobudnutí účinnosti týchto zmien, má sa za to, že so zmenami Podmienok bez výhrad súhlasí. 

VIII. Naša zodpovednosť

 1. Prevádzkovateľ negarantuje Užívateľom nájdenie vhodnej osoby na doučovanie a ani nepreberá v žiadnom ohľade záruku či zodpovednosť za výsledok, kvalitu a úroveň doučovania. V prípade, že má Študent výhrady ku kvalite poskytnutej služby (doučovaniu), túto musí adresovať danému Doučovateľovi a tento nenesie zodpovednosť za vady poskytnutej služby. Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť a úplnosť informácií uvedených na web stránke a neposkytuje žiadnu záruku pri používaní takých informácií na príslušný účel.
 2. Zodpovednosť Prevádzkovateľa sa vzťahuje výlučne na škodu spôsobenú porušením povinností vyplývajúcich z týchto Podmienok. Prevádzkovateľ nesie zodpovednosť najmä za riadne a včasné plnenie odmeny Doučovateľa za doučovanie. Vo vzťahu k Študentom zodpovedá Prevádzkovateľ najmä za škodu spôsobenú porušením povinností vyplývajúcich zo storno podmienok.
 3. Najvyššia hranica našej zodpovednosti voči Užívateľovi za škody vzniknuté v súvislosti s porušením našej povinnosti Prevádzkovateľa je obmedzená do výšky celkovej ceny Služby.
 4. Užívateľ je oprávnený vady poskytnutej Služby resp. nárok na náhradu škody uplatniť u Prevádzkovateľa podľa zákona 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

IX. Riešenie sporov

 1. Akékoľvek spory budú prednostne riešené vzájomnou dohodou.  
 2. V prípade, že spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Prevádzkovateľ porušil jeho práva, Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak Prevádzkovateľ na žiadosť Spotrebiteľa podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Spotrebiteľom, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Prevádzkovateľom je Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk, alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke http://www. mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. V prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Možnosť obrátiť sa na všeobecný súd tým nie je dotknutá.

X. Cookies

 1. Súbory „cookies“ sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do koncového zariadenia Užívateľa, či jeho pamäti. Tieto súbory nášmu webu umožňujú zaznamenať informácie o vašej návšteve, nastavenie vášho prehliadača, jazyk, ktorý preferujete a ďalšie informácie. Vaša budúca návšteva našich stránok tak môže byť oveľa rýchlejšia a viac zodpovedajúca vašim záujmom. Bez súborov cookies by prehliadanie nášho webu bolo oveľa zložitejšie. Tieto súbory nám okrem iného pomáhajú prispôsobiť našu ponuku práve vašim potrebám.
 2. Pri návšteve našej webstránky sa Vám zobrazí informácia, že v rámci poskytovania Služieb používame cookies a že pokračovaním v návšteve stránky udeľujete súhlas s ich používaním. Ak súhlas neudelíte, je možné, že sa vám niektoré časti našej webstránky nebudú zobrazovať správne, ich prezeranie pre vás bude zložitejšie a nebude sa vám zobrazovať ponuka Služieb zodpovedajúcich práve vašim potrebám.
 3. Používanie cookies súborov nutne neznamená, že nám poskytujete vaše osobné údaje, avšak v prípade, kedy nám svoje osobné údaje poskytnete (napr. z dôvodu, aby sme vám mohli poskytnúť Služby), môže dôjsť k prepojeniu vašich osobných údajov s informáciami obsiahnutými v súboroch cookies, avšak len za účelom skvalitnenia našich Služieb, ktoré tak budú viac zodpovedať vašim individuálnym požiadavkám a potrebám. Vaše osobné údaje samozrejme chránime v súlade s Podmienkami  ochrany osobných údajov, ktoré nájdete na web stránke https://www.doucma.sk/en/privacy-policy?backlink=3acc.

XI. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.05.2018.
 2. Akékoľvek zmeny týchto Podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.doucma.sk.