Na prístupe záleží

Na prístupe záleží

Опубліковано: 2. 5. 2022 Автор: Andrea S.

Počas môjho štúdia na strednej škole som vďaka prístupu riaditeľa dostala možnosť realizovať svoje sny. Moja motivácia natoľko vzrástla, že som dokázala študovať, vydávať školský časopis, organizovať edukačné koncerty pre školy, tráviť čas s rodinou, priateľmi i cestovať. S podporou a dôverou školy som bola schopná dokázať veci, o ktorých sa mi na základnej škole s opozitným prístupom ani nesnívalo.

Práve vďaka tejto životnej skúsenosti zo školy a rodiny som pochopila, že nie je dôležité, čo ako učitelia učíme, ale ako to učíme. Naša autenticita, schopnosť počúvať, komunikovať a pristupovať k študentovi/študentke ako k seberovnému. Náš prístup teda zohráva významnú úlohu, nielen pri nadobúdaní nových vedomostí, ale taktiež pri budovaní sebavedomia, inšpirovaní študenta pri dosahovaní ním stanovených cieľov a samozrejme i zlepšovaní jeho/jej schopností v rámci pamäte a koncentrácie.

A preto hovorím: "Som učiteľka, ktorá sa cíti zodpovedná za celkový progres svojich študentov. Verím v silu v pozitívneho prístupu pri vzdelávaní. Navigujem ich na ceste vedieť viac, nezabudájuc pri tom na ich edukačné a osobnostné potreby."

Empatia a úsmev sú základnými kameňmi edukovania na mojich hodinách, kde radosť z učenia je primárným motívom účasti oboch strán.