Príklad

Jaký objem oxidu siričitého se uvolní pri 21C a tlaku 102kPa reakcí:
2Bi+6H2SO4=Bi2(SO4)3+3SO2+6H2O
Jestliže bylo použito 6g bismudu.

1 відповідей
Výpočet:
Zadané:
m(Bi)=6g
M(Bi)=208,98g.mol-1
T=21C=21+273,15=294,15K
p=102kPa=102000Pa
R=8,314J/mol.K
n (Bi)= m(Bi)/M (Bi)= 6g/ 208,98g.mol-1
n(Bi)= 0,0287mol

n(SO2)/ n (Bi)= 3/2
n(SO2)= 3.0,0287/2= 0,04305mol

V (SO2)= n(SO2). R.T/ P
V(SO2)= 0,04305.8,314.294,5/102000
V(SO2)= 0,00103m3= 1,03dm3=1,03l
Objem SO2, ktorý sa pri danom tlaku a teplote uvoľní pri použití 6g Bi je 1,03l.