Author's photo
Karin K.
chémia

Tvorenie derivátov uhľovodíkov a esterifikácia

Vysvetlíte mi prosím ako sa tie deriváty tvoria (zapisujú vzorce) a podľa čoho+ princíp esterifikácie? Ďakujem

2 відповідей
Deriváty uhľovodíkov sú zlúčeniny odvodené od uhľovodíkov nahradením jedného alebo viacerých atómov vodíka iným atómom alebo skupinou atómov.

Podľa toho aká charakteristická skupina je naviazaná na uhľovodíkový zvyšok poznáme:
1.halogénderiváty: na uhľovodíkový zvyšok je naviazaný atóm halogénu ( F, Cl, Br,I)
napr: CH3Cl - chlórmetán
CHCl3 - trichlórmetán, chloroform
2.Nitroderiváty: sú deriváty uhľovodíkov, ktoré vznikajú nahradením 1 alebo viacerých atómov vodíka nitroskupinou (NO2)napr nitroetán C2H5NO2
3.Aminoderiváty (amíny)-V štruktúre majú aminoskupinu: NH2
4.Hydroxyderiváty (alkoholy a fenoly)
Alkoholy sú deriváty uhľovodíkov s jednou alebo viacerými charakteristickými skupinami –OH, ktoré majú otvorený reťazec.
Jednosýtne alkoholy:
Metanol (metylalkohol) CH3OH
Etanol CH3CH2OH
Fenoly sú organické zlúčeniny, ktoré obsahujú -OH skupinu naviazanú na aromatickom jadre.
5.Étery: V štruktúre sa nachádza skupina - O - (dvojväzbová) medzi dvoma uhľovodíkovými zvyškami R. napr. dietyléter: CH3-CH2-O_CH2-CH3
6.Karbonylové zlúčeniny (aldehydy a ketóny) = C=O -
7.Karboxylové kyseliny -V štruktúre sa nachádza jedna alebo viac karboxylovýxh skupín - COOH

Esterifikáci je je kyslo katalyzovaná reakcia alkoholu s kyselinou alebo s jej derivátom za vzniku esteru a vody.
mechanizmus - viď obrázok


Коментарі:
Martina D.
Neviem pridať obrázok, už tu nevidím tú voľbu. Je mi to ľúto.
Tvorenie derivátov vychádza zo základných uhľovodíkov, kde sa 1 alebo viac vodíkov nahradzuje inými atómami prvkov alebo skupinami prvkov.
- F-, - Cl-, -Br-, -I- - halogénderiváty
- NO2 - nitroderiváty
- NH2 - aminoderiváty (amíny)
- OH - hydroxyderiváty (alkoholy a fenoly)
= C=O - karbonylové zlúčeniny (aldehydy a ketóny)
- COOH - karboxylové kyseliny

napr. ak nahradíme 1 atóm vodíka chlórom napr v metáne získame chlórmetán ClCH3....ak je ich viac píšu sa predpony di, tri, tetra a podobne.
ak nahradíme 1 atóm vodíka OH skupinou v etáne vznikne etanol CH3CH2OH
Treba si naštudovať aké prípony majú dané deriváty :)
Esterifikácia je reakcia karboyxylovej kyseliny a alkoholu kde sa odštiepi voda a vzniká ester príslušnej kyseliny.
CH3-COOH + HO-CH2-CH3 → H3C-COO-CH2-CH3 + H2O
kyselina octová a etanol vznikol etylester kyseliny octovej a voda
H sa zoberie z karboxylovej kyseliny a OH skupina z alkoholu a zvyšok sa spolu napíše ako ester.
Коментарі:
Lucie M.
CH3Cl je to opravujem chlórmetán