Author's photo
Juraj S.
geografia

Geografia - delenie atmosfery

1 answer
Atmosféra je plynný obal Zeme, rozprestiera sa od povrchu Zeme až po kozmický priestor. Je nevyhnutnou podmienkou pre život, pretvára žiarivú energiu Slnka, reguluje rozdelenie vlahy a tepla, ovplyvňuje vlastnosti a priestorové usporiadanie celej krajinnej sféry.
Chemické zloženie atmosféry – čistý vzduch bez vodných pár a prímesí je zmes plynov (dusík, kyslík, argón, oxid uhličitý, oxidy dusíka a síry). Vzduch takmer vždy obsahuje vodné pary, tekuté a tuhé časti – kondenzačné jadrá. Oxid uhličitý je potrebný na fotosyntézu, ale jeho nadmerné množstvo spôsobuje skleníkový efekt, oxidy dusíka a síry spôsobujú kyslé dažde.

Podľa fyzikálnych vlastností sa atmosféra delí na päť sfér:

a) troposféra
b) stratosféra
c) mezosféra
d) termosféra
e) exosféra


Slovo atmosféra pochádza z gréčtiny (atmos= para, sfaira= guľa) a je všeobecne používaným výrazom plynný obal zeme
vývoj plynného obalu zeme našej planéty sa odhaduje na 5miliárd rokov. Pred definitívnym utvorením zemskej kôry prebiehal zložitý proces nazývaný predgeologickým alebo kozmickým obdobím. Táto etapa sa rozdeľuje na tri fázy: kozmogonické (astrálne), anhydrické (bezvodé), praoceánske.
Počas týchto období sa jednoznačne diferencovali vonkajšie obaly zemského telesa: plynný obal čiže atmosféra a vodný obal čiže hydrosféra .V tomto období bola len málo chemicky aktívna a jej podstatnými zložkami boli vodík, metán, dusík, voda ,oxid uhličitý a hélium .Ultrafialová zložka slnečného žiarenia, ktorá prenikala na povrch niekoľko násobne intenzívnejšie ako dnes podmienila jednu z prvých významných chemických premien v zemskej atmosfére: molekuly vody reagovali molekulami oxidu uhličitého za vzniku formaldehydu (HCOH) a kyslíka.

Atmosféra sa tak obohacovala kyslíkom, ktorý sa vplyvom ultr. žiarenia premieňal na ozón(O3)(ozón je známy svojou schopnosťou výrazne absorbovať ultrafialové /aj infračervené/ žiarenie.

Približne pred 4,6mld rokov došlo k mohutnému procesu, ktorý zmenil ďalší vývoj zeme a jej atmosféry – došlo k poklesu množstva vody v atmosfére. Z hľadiska života na zemi má dôležité postavenie kyslík, ktorý je výsledkom fotosyntézy. Evolúcia plynného obalu Zeme je teda niekoľko miliárd trvajúci mimoriadne zložitý dynamický proces, ktorý prebieha dodnes.
Attachments:
Answer image