study questions

Study questions

Quick help with homework exercise
or
Anonymous author

Geometria - translácia, otočenie

Dobrý deň, potrebovala by som pomôcť s príkladmi. 1. V rovine je daná priamka p, kružnica k a úsečka AB. Zostrojte úsečku JK tak, aby bola rovnobežná a zhodná s úsečkou AB, aby J patrí p a K patrí k.(postup, rozbor) 2. Daná je priamka p, bod A a kružnica k, bod A neleží ani na priamke ani na…

Tamás T. Szabó S.

Čo je rozdiel medzi TIEŽ a AJ?

Dobrý deň! Som z Rumunska, a teraz učím sa po slovensky. Žiaľ, neviem rozdiel medzi tými slovami. Ďakujem za pomoc!

Anonymous author

Štatistika

Dobrý deň, potrebovala by som pomôcť s príkladom. Meraním v laboratóriu boli zistené nasledujúce dĺžky súčiastky (v mm): (302;310;312;310;313;318;305;309;310;309) Vypočítajte aritmetický, geometrický priemer, modus a medián, smerodajnú odchýlku a rozptyl.

Anonymous author

Zhodné zobrazenia

Dobrý deň, chcela by som poprosiť o pomoc s úlohami. 1.Daná je priamka o, kružnica k2, a kružnica k1. Zostrojte všetky štvorce ABCD tak, aby platilo: A ∈ k1, C ∈ k2, a B,D ∈ o. (náčrt, rozbor, postup) 2.Daná je kružnica k1, kružnica k2 a bod S. Zostrojte rovnostranný trojuholník ABC, ak B∈ k1, C…

Lucia D.

Viete mi pomoct s vypoctom

Prosim o vypocet niekoho. Dakujem vopred

Anonymous author

Dobrý večer,

Daná je priamka p, bod A a kružnica k, pričom bod A neleží ani na priamke ani na kružnici. Kružnica k a bod A ležia v jednej polrovine ohraničenej priamkou p. Zostrojte všetky štvorce ABCD, ktoré majú vrchol B na priamke p, vrchol D na kružnici k. Chcem poprosiť ak je to možné vyriešit celú úlohu…

Anonymous author

Dobrý deň,

Daná je priamka p, bod A a kružnica k, pričom bod A neleží ani na priamke ani na kružnici. Kružnica k a bod A ležia v jednej polrovine ohraničenej priamkou p. Zostrojte všetky štvorce ABCD, ktoré majú vrchol B na priamke p, vrchol D na kružnici k. Ďakujem za rýchlu odpoveď.

Anonymous author

Geometria-Translacia

Sú dané body A,B´,C´,S, kde S je stred strany AC. Zostrojte trojuholniky ABC a A´B´C´,ak viete ze trojuholnik A´B´C´ vznikol z trojuholnika ABC posunutím

Zoja S.

otazka

Je to takto správne ? Napíšte úplným iónovým zápisom reakciu: 2 KOH (aq) + H2SO4 (aq) → K2SO4 (aq) + H2O (l) Upozornenie: síran draselný tvoria dva katióny draslíka a jeden síranový anión s príslušnými nábojmi podľa oxidačných čísel. čítajte viac: https://www.doucma.sk/otazky/15220-otazka

Zoja S.

otazka

Dobrý den , vedel by mi to niekto skontrolovať ? 1. Upravte schému reakcie na chemickú rovnicu: K + Cl2 ---------> KCl Odpoveď : 2K + Cl2 -------- 2KCl 2. Napíšte chemickú rovnicu, ktorá je vyjadrená slovne: 2 móly tuhého sodíka zreagujú s 2 mólmi kvapalnej vody za vzniku 2…