Podmienky používania


Osobitné ustanovenie týkajuce sa platieb

Postup pri uplatnení práva zo zodpovednosti za vady na poskytnutej platenej službe upravuje reklamačný poriadok, ktorý je k dispozícii používateľom na internetovej stránke DoučMa.sk

Používateľ súhlasí s elektronickým zasielaním dokladov za platené služby na používateľove emailové konto vytvorené na portáli DoučMa.sk

Používateľ platenej služby bude považovaný podľa § 3, ods (1) zákona o DPH č. 222/2004 Z.z. za zdaniteľnú osobu len v prípade, že poskytne prevádzkovateľovi správne fakturačné údaje do 5 dní od aktivácie služby na emailovú adresu: doucma@doucma.sk


Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok sa vzťahuje na služby zakúpené od prevázdkovateľa meetnlearn s.r.o., so sídlom Rybníkova 14, 917 00 Trnava, IČO: 46 430 865 ďalej len DoučMa.sk

Užívateľ potvrdzuje svoje oboznámenie s reklamačným poriadkom a záručnými podmienkami svojou registráciou aktiváciou platenej služby na serveri DoučMa.sk

Dĺžka záruky:

Záručná doba na službu je vymedzená časovou platnosťou danej poskytovanej služby, trvá počas doby jej poskytovania, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná, a plynie odo dňa zakúpenia služby.

Záručná doba na službu sa predlžuje o tú dobu, o ktorú užívateľ nemohol túto službu používať z dôvodu uplatnenia si práva zo zodpovednosti za vady na službe, až do doby vybavenia reklamácie, kedy bol povinný a mohol službu opäť využívať.

Spôsob vybavenia reklámacie:

Reklamácia odstrániteľnej vady bude vybavená bezplatne, tak, že DoučMa.sk odstráni vadu alebo dodá novú adekvátnu službu.

Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, DoučMa.sk užívateľovi vráti primeranú cenu za vadne poskytnutú službu.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu tohto reklamačného poriadku a povinnosť písomného oznámenia zmeny v tomto reklamačnom poriadku je splnená umiestnením na servery DoučMa.sk.

Na vzťahy neupravené týmto reklamačným poriadkom sa primerane použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť voči užívateľovi dňom registrácie na server DoučMa.sk.

Alternatívne riešenie sporov

Užívateľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na doucma@doucma.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

V Trnave, dňa 12.2.2015