Bezplatná pomoc s domácou úlohou

  • opýtaj sa na otázku
  • získaj odpoveď za pár minút

Otázky


Potrebuješ rýchlu pomoc s príkladom na domácu úlohu? Opýtaj sa doučovateľov na DoučMa.sk. Radi ti bezplatne pomôžu.


všetky predmety slovenský jazyk anglický jazyk nemčina matematika chémia fyzika

premena yardov

Prosím syn ma úlohu kde ma premeniť siahy na stopy a siahy na yardy, takže koľko má jedna siaha stôp a jedna siaha yardov, ďakujem za pomoc.

Zobraziť 1 odpoveď

Margita Č.   |   matematika - zš

1 siaha = 6 stôp
1 yard = 3 stopy
takže siaha = 2 yardy

Zdroj:
http://www.converter.cz/prevody/slovenske-jednotky.htm
https://prevodyonline.eu/sk/dlzka.html

Juraj S.   |   Excel

#DIV/0! - pri delení buniek delíte nulovou hodnotou a nulou nikdy nedelíme :)

#N/A - vzorec alebo funkcia nemôže nájsť zvolenú hodnotu - tento error často vracia napr. funkcia Vlookup

#REF! - hodnota - odkaz vo vzorci chýba, pravdepodobne ste odstránili zdrojové súbory

#NAME! - text vo vzorci nebol rozpoznaný, pravdepodobne ste nedodržali syntax/skladbu vzorca

Juraj S.   |   Excel

Funkcie DAY, MONTH, YEAR, DATE patria do kategórie dátumových funkcií.

Funkcia DAY vráti z dátumove funkcie iba hodnotu dňa v mesiaci.

syntax funkcie je DAY(serial_number)

napr. z dátumu 21.1.2017 vráti hodnotu 21.


Funkcia MONTH vráti z dátumove funkcie iba hodnotu mesiaca v roku.

syntax funkcie je MONTH(serial_number)

napr. z dátumu 21.1.2017 vráti hodnotu 1.


Funkcia YEAR vráti z dátumove funkcie iba hodnotu roku.

syntax funkcie je YEAR(serial_number)

napr. z dátumu 21.1.2017 vráti hodnotu 2017.


Funkcia DATE dokáze spätne označením buniek vrátiť, dátum v tvare YEAR, MONTH, DAY

syntax funkcie je DATE(year, month, day)

Juraj S.   |   Excel

Funkcie AND a OR patri medzi logické funkcie, ktoré možno využívať pri vytváraní vzorcov s potrebou rozhodovania. Veľmi často sú tieto funkcie využívané s funkciou IF.

Obe funkcie vracajú hodnoty TRUE a FALSE

syntax funkcie AND(logical1, [logical2], ...)

Funkcia AND slúži ako spojka A, znamená to, že pri tomto posudzováni musia byť pravivostná hodnota, všetkých použitých argumentov rovnaká, aby vrátila hodnotu TRUE

Funkcia OR

syntax funkcie OR(logical1, [logical2], ...)

Funkcia OR slúži ako spojka alebo, znamená to, že pri tomto posudzováni musí byť pravivostná hodnota aspoň jedného argumentu rovnaká, aby vrátila hodnotu TRUE

príklad:

zo ľudí vyberte takých, ktori majú nárok na štipendium alebo pôjdu na výlet. Štipendium dostane študent, ktorý je zároveň vyznamenaný a na výlet pôjde ten kto je študent alebo je vyznamenaný

=IF(AND(D2="áno";E2="áno");"štipendium";"nie")

=IF(OR(D2="áno";E2="áno");"výlet";"nie")

Juraj S.   |   Excel

funkcia vlookup patrí medzi vyhľadávacie funkcie v Excely. Funkcia VLOOKUP vyhľadáva vertikálne t.j. po stľpcoch.

Jej najčastejšie využitie je možné si predstaviť v prípade, ak máme dáta s dvomi súbormi alebo sheetmi a potrebujeme dáta z jednej tabuľky priradiť do druhej na základe rovnakých hodnôt - stĺpcov.
syntax funkcie je VLOOKUP(lookup_value, table_array, col_index_num, [range_lookup])

lookup_value: je hodnota, ktorú hľadám, v tabuľke kam chcem doplniť dáta

table_array: je označenie poľa buniek (odporúčam označovať vždy celé stĺpce) v súbore, alebo sheete odkiaľ dáta hľadám. Je potrebné aby sa hľadané dáta v súbore boli vždy napravo od stĺpca podľa ktorého vyhľadávame

col_index_num: je označenie čísla stĺpca - inak povedané o koľko stĺpcov vedľa sa nachádza stĺpec, ktorý cheme priradiť (obr. stĺpec F je prvý stĺpec, stĺpec G je druhý v poradí preto by sme zvolili argument 2)

[range_lookup]: je potrebné zvoliť hodnotu TRUE alebo FALSE - pri zvoleni FALSE bude funkcia vyhľadávať iba presnú zhodu, pri zvolení TRUE je zhoda voľná, čiže by do výberu spadali aj zaokrúhlené čísla a podobne.

Funkcia HLOOKUP funguje úplne totožne, ale jej vyhľadávanie prebieha horizontálne t.j. po riadkoch.

Marek S.   |   Excel

funkcia weekday určí príslušný deň v týždni. Weekday patrí medzi dátumové funkcie.

syntax Funkcie WEEKDAY(serial_number,return_type)

V argumente return_type možno použiť hodnoty:

1 - vráti čísla 1 - 7. (začiatok týždňa je Nedeľa - 1, Sobota je čílo 7)
2 - vráti čísla 1 - 7. (začiatok týždňa je Pondelok - 1, Nedeľa je čílo 7)
3 - vráti čísla 0 - 6. (začiatok týždňa je Pondelok - 0, Nedeľa je čílo 6)

Funkcia dokáže pracovať s hodnotami v tvare dátumov, alebo číslami - viď. obr.

Juraj S.   |   Excel

funkcia COUNTBLANK vráti počet buniek z označeného poľa, ktoré v sebe nemajú žiadne dáta, t.j. nie je v nich zapísaný text, čísla, dátum, ani funkcie.

syntax funkcie COUNTBLANK je =COUNTBLANK(range) kde za RANGE stačí zvoliť pole, alebo bunky.

napríklad v úlohe nižšie chceme zistiť koľko produktov, nemá v databáze žiadnu cenu.

Juraj S.   |   Excel

funkcia ISBLANK vyšetrí či je vo zvolenej bunke vpísaný obsah, alebo nie. Vracia hodnoty TRUE, alebo FALSE.

Túto funkciu ideálne kombinovať, spolu s funkciami IF alebo VLOOKUP

syntax funkcie ISBLANK(value)

Funkcia ISERROR vyšetrí či je vo zvolenej bunke vzorec s ERROR správou #VALUE alebo #N/A

Túto funkciu ideálne kombinovať, spolu s funkciami IF alebo VLOOKUP

syntax funkcie ISERROR(value)

Funkcie ISTEXT a ISNUMBER vyšetria či je vo zvolenej bunke text alebo číslo, obe vracajú hodnotu TRUE a FALSE

syntax funkcie ISTEXT(value)
syntax funkcie ISNUMBER(value)

Marek S.   |   Excel

Funkcie MODE aj MEDIAN patria k štatistikým funkciám v MS EXCEL

funkcia MODE - MODUS vrácia z určeného poľa hodnotu, ktorá je najviac krát zastúpená.

syntax funkcie MODE(number1,number2,...)

Príklad: z cien produktov, chceme vybrať takú cenu, ktorá je najviac krát zastupená.

funkcia MEDIAN vracia hodnotu, ktorá je v strede zvolenej množiny - pola buniek.

syntax funkcie MEDIAN(number1,number2,...)

Príklad: z cien produktov, hľadáme cenu, ktorá je v strede množiny. Pri nepárnom počte prvkov množiny je zvolená hodnota keď je rovnaký počet hodnôt menších aj väčších. Pri párnom počte sa vypočíta aritmetický priemer medzi prostrednými hodnotami.