Amelia D.

Amelia D.

Odpovedá do 8 hodín, na 100% správ
100% 8 hod
Prijíma študentov
Skúšobná lekcia zadarmo

Amelia D.

Prijíma študentov
Skúšobná lekcia zadarmo

English tutoring from Bali - Be confident in your conversation

  • 5/5 (hodnotilo 23 študentov)
  • 588 odučených lekcií
  • Doučuje aj online
  • Od  15 €
  • Preferované časy: doobeda, poobede, večer, víkend
Cena Od 15 €
Preferované časy: doobeda, poobede, večer, víkend
Doučuje predmety:
Popis Typy lekcií Referencie

Popis

📢📢--ANNOUNCEMENT-- 📢📢

Hello there,
When you visit my profile, you may see that I have my schedule off. But don’t worry, I'm still teaching actively here 😊 In July, I'm taking few trips to explore the nature around. However, I still open my session for my clients by special request (the same fees). I'm going to limit the sessions during the period mentioned above.

If you want to book class(es) to practice your English skills, please don't hesitate to send me a message. We will try to fit the plan in my schedule and book you one :) Kindly let me know.
Thank you.

Sincerely,
Amelia

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Som energická učiteľka, pripravená pomôcť vám s angličtinou zábavnou formou a zároveň sa zamerať na ciele, ktoré chcete dosiahnuť.

Mám 10-ročné skúsenosti s výučbou angličtiny a momentálne pracujem na medzinárodnej škole na Bali. Učím ľudí pochádzajúcich z viac ako 20 rôznych krajín. Vďaka môjmu jedinečnému a živému prístupu k anglickému jazyku som vyhľadávanou lektorkou. Moje hodiny nie sú len lekcie, sú bránou k ovládaniu jazyka.

Počas mojich skúseností s výučbou angličtiny, som si všimla, že sebadôvera hrá veľmi významnú rolu. Som tu preto, aby som vám pomohola vybudovať si vlastnú sebadôveru.

*Pre deti:*
Špecializujem sa na personalizované hodiny pre deti. Chápem, že každé dieťa je jedinečné. Od výučby základov cez povzbudzovanie konverzácie až po pokročilú angličtinu. Zahŕňam interaktívne hry, výzvy a rozprávanie príbehov, vďaka ktorým je učenie angličtiny zábavné a obohacujúce.

*Pre tínedžerov:*
Lekcie pre tínedžerov sú starostlivo zostavené tak, aby rozvíjali anglické zručnosti a sebadôveru. S pochopením sociálnej dynamiky tínedžerov zahŕňam pútavé diskusie a scenáre zo skutočného sveta, čím ich vybavujem zručnosťami potrebnými na to, aby vynikli v škole aj mimo nej.

*Pre dospelých – začiatočníci:*
Pre dospelých, ktorí začínajú svoju anglickú cestu, ponúkam kurzy pre začiatočníkov, ktoré položia pevný základ. Pomocou vizuálnych pomôcok, jednoduchých rozhovorov a praktických príkladov zaistíme, že sa učenie angličtiny stane zábavným a dosiahnuteľným cieľom.

*Pre dospelých – stredne pokročilí:*
Kurzy pre dospelých sú navrhnuté tak, aby preklenuli priestor medzi základnou a pokročilou angličtinou. Prostredníctvom online lekcií, interaktívnych cvičení a nácviku konverzácie v reálnom živote pomáham študentom budovať dôveru v ich schopnosti hovoriť, počúvať a písať.

*Pre dospelých – pokročilí:*
Pokročilé kurzy pre dospelých ponúkajú hlboký ponorenie sa do plynulej konverzácie a profesionálnej gramatiky, pravopisu a iných zručností. Prispôsobené individuálnym potrebám zahŕňam rôzne štýly hodín vrátane simulácií profesionálnych scenárov, vďaka ktorým budú študenti v angličtine brilantní.

*Balíčky pre rýchle zvládnutie angličtiny:*
1. *Začiatočnícky balíček (3 hodiny):* Ideálny pre nováčikov, zameraný na základnú slovnú zásobu a gramatiku.
2. *Budovateľ sebadôvery (10 hodín):* Vypracovaný na rozvoj konverzačných zručností prostredníctvom reálnych situácií.
3. *Stredne pokročilý prieskumník (15 hodín):* Kombinácia virtuálnych a praktických hodín na zlepšenie celkových jazykových zručností.
4. *Pre pokročilých (20 hodín):* Komplexné ovládanie plynulého rozhovoru a profesionálnych jazykových aspektov.
5. *Expertná angličtina (30 hodín):* Ponor do jazyka, zameraný na plynulosť a pokročilé jazykové koncepty.

S množstvom prispôsobených balíčkov pre rôzne vekové skupiny a úrovne znalostí je učenie angličtiny s Ameliou napĺňajúcou a obohacujúcou skúsenosťou. Nepremeškajte príležitosť vydať sa na pozoruhodnú cestu k anglickej dokonalosti. Oslovte ešte dnes a urobte prvý krok k zdokonaleniu svojej angličtiny. Som pripravená vám pomôcť pri každom kroku!

--------

I am an energetic and fun teacher who is ready to help you to have a private tutoring class for English in a fun way, yet focus with the goals that you want to achieve.

I have 10 years of experience teaching English and currently working at an international school in Bali. Teaching people who hail from over 20 different countries, my unique and vibrant approach to the English language has transformed me into a sought-after tutor. My classes aren't just lessons; they're gateways to language mastery.

During my experience teaching English, especially for adults, I notice that CONFIDENCE plays 85% of the work. Don't worry, I'm here to help you to build your own confidence.

*Children's Classes:*
I specialize in personalized classes for children, understanding that every child is unique. From teaching the basics to encouraging conversation to advanced English, I incorporate interactive games, challenges, and storytelling, making learning English enjoyable and rewarding.

*Teenage Classes:*
The teenage classes are meticulously curated to build English skills and confidence. With an understanding of teenager's social dynamics, I include engaging discussions, and real-world scenarios, equipping them with the skills needed to excel in school and beyond.

*Adult Classes – Beginners:*
For adults starting their English journey, I offer beginner classes that lay a strong foundation. Using visual aids, simple conversations, and practical examples, I ensure that learning English becomes a fun and achievable goal.

*Adult Classes – Intermediate:*
The intermediate adult classes are designed to bridge the gap between basic and advanced English. Through virtual lessons, interactive exercises, and real-life conversation practice, I help learners build confidence in their speaking, listening, and writing abilities.

*Adult Classes – Advanced:*
The advanced classes for adults offer a deep dive into fluent conversation and professional grammar, spelling, and other skills. Tailored to individual needs, I incorporate varied lesson styles, including simulations of professional scenarios, to make students brilliant at English.

*Packages for Rapid English Mastery:*
1. *Starter Pack (3 lessons):* Ideal for newcomers, focusing on essential vocabulary and grammar.
2. *Confidence Builder (10 lessons):* Crafted to build conversational skills through real-world scenarios.
3. *Intermediate Explorer (15 lessons):* A blend of virtual and practical lessons to enhance overall language skills.
4. *Advanced Achiever (20 lessons):* Comprehensive mastery over fluent conversation and professional language aspects.
5. *Expert English (30 lessons):* An immersive experience, focusing on fluency and advanced language concepts.

With a variety of customized packages catering to different age groups and proficiency levels, learning English with Amelia is a fulfilling and enriching experience. Don't miss the opportunity to embark on a remarkable journey towards English excellence. Reach out today and take the first step towards perfecting your English. I’m ready to assist you, every step of the way!

Typy lekcií

Trial lesson

Skúšobná lekcia: * Vzájomné spoznanie, nastolenie príjemnej atmosféry učenia. ** Komunikujte spoločne o cieľoch, výzvach a spôsoboch, ako ich prekonať. Trial lesson: * Getting to know each other, setting up a pleasant learning atmosphere. ** Communicating the goals, challenges and ways to overcome it together.

Zadarmo / 15 min
Štandardná lekcia

15 € / 55 min

Referencie (11)

+ Pridať referenciu
Majo B.

Majo B.

32 odučených lekcií

Amelia is patient and smart teacher, her system of teaching is interesting. She is always nice. I love her smile and laugh, recharge my positive energy.

Rasťo P.

Rasťo P.

23 odučených lekcií

Amelia played an important role in my english improvement. She taught me how to be confident in speaking, and that’s something, with what i have been struggling for last few years. We also went through the whole grammar, and she has prepared me for my C1 maturita exam. I really recommend Amelia if you want to develop your english skills.

Noe B.

Noe B.

22 odučených lekcií

If you want to improve your English, I definitely recommend Amelia. Her approach for every lesson is always professional. 10/10.

Veronika V.

Veronika V.

20 odučených lekcií

It has been quite some time since I started having lessons with Amelia and I recommend her to anyone seeking a tutor who goes beyond the basics and truly enhances your language learning experience. Initially, I reached out to her in order to improve my speaking skills and she has helped with more than that. During our lessons we not only practice speaking and review grammar, but Amelia also has many interesting topics up her sleeve. Whether it’s cultural insights or current events she keeps our sessions engaging and enlightening. :)

Júlia F.

Júlia F.

20 odučených lekcií

I didn't know what to expect from online lessons, so I gave it a try, and I don't regret it. Amelia is fantastic, fun, and most importantly, very patient and tolerant. She helps me improve every hour and boosts my confidence. Each lesson is different, and I always learn something new. If you need to enhance your speaking or grammar skills, I highly recommend Amelia. I always look forward to her lessons. Nevedela som čo čakať od online hodín a tak som to vyskúšala a neľutujem. Amelia je super, zábavná a hlavne veľmi trpezlivá a tolerantná. Pomáha mi každú hodinu zlepšovať sa a dáva mi sebaistotu. Každá hodina je ina a vždy sa niečo nové naučím. Ak sa potrebuje zdokonaliť v hovorení alebo v gramatike tak odporúčam Ameliu. Na jej hodiny sa vždy veľmi teším.