Andrej D.

Andrej D.

Prijíma študentov

Andrej D.

Prijíma študentov

Nič

Cena Od 5 €/hod
Doučuje predmety:

Popis

PYTAGORIÁDA
Súťažné úlohy celoštátneho kola
42. ročník, školský rok 2020/2021
KATEGÓRIA P7
1. Každý siedmak v triede si myslí svoje dvojciferné číslo. Každý z nich vypočíta súčet cifier svojho čísla. Napíšte, najviac
koľko siedmakov by muselo byť v triede, aby mal každý siedmak iný ciferný súčet.
18
2. Dvojciferné číslo má na mieste jednotiek číslicu 9. Ak zameníme poradie číslic, dostaneme číslo, ktoré je o 27 väčšie ako
pôvodné číslo. Napíšte pôvodné číslo.
69
3. Vypočítajte:
3 332 + 3 331 + 3 330 + 3 329 – 32 – 31 – 30 – 29 + 11 = 13 211
4. Ak sčítam dve dvojciferné čísla tvaru 5X a XY dostanem súčet 80. Napíšte súčet číslic X a Y.
10
5. Dve sedminy neznámeho čísla sú tri štrnástiny. Ktoré desatinné číslo je neznámym číslom?
0,75
6. Miro a Jano mali spolu 1 euro. Miro hovorí: „Ak by som našiel 5 centov, mal by som dvakrát viac peňazí ako Jano.“ Koľko
centov mal Jano?
35
7. Z čísel 7 560, 30 332, 1 011 napíšte to, ktoré je deliteľné číslom 72.
7 560
8. Napíšte súčet číslic výsledku príkladu:
3 . 37 . 4 + 2 . 74 – 111 . 5 + 333 . 55 – 11 . 15 . 111
10
9. Stano si postavil zo šesťdesiatich štyroch malých kociek veľkú kocku. Všetky steny postavenej veľkej kocky oblepil
nálepkami. Potom prišla jeho sestra a stavbu mu rozhádzala. Koľko z kociek nemalo ani jednu nálepku?
8
10. Mamička napiekla deťom koláče. Polovicu z nich posypala len makom. Tretinu zo zvyšných koláčov posypala tvarohom
a neposypaných bolo 18 koláčov. Koľko koláčov mamička napiekla?
54

Typy lekcií

Štandardná lekcia

5 € / 55 min