Ako pomáha Hejného metóda pri výučbe matematiky?

Ako pomáha Hejného metóda pri výučbe matematiky?

Publikované: 26. 10. 2023 Autor: Juraj S.

Matematika je často vnímaná ako náročný predmet, ktorý stresuje mnohých žiakov. Preto je dôležité hľadať nové prístupy a metódy, ktoré by mohli deťom pomôcť lepšie pochopiť túto oblasť a zvýšiť ich záujem oň. Jednou z týchto metód je Hejného metóda, ktorá sa uplatňuje v mnohých krajinách. Kto sú jej zakladatelia a ako môže deťom prospieť? O tom si povieme v tomto článku. 

Vznik a základy Hejného metódy

Hejného metóda má svoje korene v takmer 70-ročnej histórii, ktorá sa začala s pionierskou prácou Víta Hejného. Po desaťročiach systematického výskumu a testovania, spolu so svojím synom Milanom, vytvoril metódu, ktorá sa líši od tradičného memorovania vzorcov a algoritmov. Zameriava sa na konštrukciu mentálnych schém a poskytuje dôležité didaktické nástroje na podporu výučby matematiky.

Na hodinách sa žiaci veľa hýbu – riešia matematické úlohy zábavnejším spôsobom než len s číslami na papieri. Napríklad počítajú kroky, rátajú počet kociek vo vežiach, ktoré postavili, a podobne. Dôležité je, že jednotlivé matematické úlohy sú pre nich spojené s reálnymi vecami, ktoré môžu vziať do ruky alebo ich poznajú. 

Rola učiteľa

Podstatou Hejného metódy je, že matematické pojmy, vzťahy a postupy si žiaci odhaľujú sami. Ak sa im to na hodine nedarí, učiteľ im zadá inú úlohu, ktorá ich na daný problém upozorní. 

Vo všeobecnosti môžeme spôsob, akým Hejného metóda mení rolu učiteľa, popísať nasledovne:

 • Učiteľ je sprievodca – vytvára prostredie, kde sa študenti môžu sami učiť a objavovať nové koncepty. Pomáha im pri rozvíjaní schopnosti riešiť problémy a podporuje ich v kladení správnych otázok.

 • Individuálna podpora – učiteľ dokáže identifikovať slabé a silné stránky jednotlivých žiakov a prispôsobiť výučbu tak, aby vyhovovala ich individuálnym potrebám.

 • Podpora sebahodnotenia – Hejného metóda povzbudzuje žiakov k sebahodnoteniu. Učiteľ ich vedie k tomu, aby sami reflektovali svoj postup a pokrok pri riešení matematických problémov.

TIP

Pri Hejného metóde je ideálne, ak si rodičia doma nechajú od svojich detí vysvetliť, ako riešili konkrétne úlohy. Týmto spôsobom rodičia podporia deti v ich objaviteľskej ceste a zvýšia im intelektuálne sebavedomie.

Princípy Hejného metódy

Hejného metóda je založená na dvanástich základných princípoch, ktoré tvoria pilier tohto pedagogického prístupu k výučbe matematiky. Cieľom je vzbudiť v žiakoch radosť z vyriešených úloh a podporiť ich samostatné myslenie. Poďme si teda tieto princípy predstaviť.

 1. Budovanie schém – dieťa vie aj to, čo sme ho neučili

Budovanie schém spočíva v prepájaní poznatkov o dobre známom prostredí. Deti síce majú informácie v mysli, ale často ich nedokážu okamžite použiť. Preto ich môže nečakaná otázka zaskočiť. Avšak, ak vo svojej mysli vytvoria obraz subjektu, osoby alebo veci, nájsť správnu odpoveď je už jednoduchšie.

Napríklad, ak by sme vám položili otázku: „Viete, koľko máte okien v dome?“, možno by ste najprv zaváhali. No keď si v mysli predstavíte svoj byt alebo dom (schému), určite na odpoveď prídete.

 1. Práca v prostrediach – deti sa učia cez opakované návštevy

Keď deti dobre poznajú prostredie, nemusia sa rozptyľovať neznámymi vecami a môžu sa plne sústrediť na úlohu. Hejného metóda využíva systém matematických prostredí takým spôsobom, že zohľadňuje rôzne štýly učenia a špecifiká detskej mysle. 

Ak deti raz pochopia princíp fungovania určitého príkladu, je vhodné tento princíp uplatňovať aj v iných prostrediach. Týmto spôsobom si učiteľ overí, či deti skutočne rozumeli základnému princípu úlohy. Deti tak spoznajú, že základná schéma sa opakuje, len sa mení prostredie.

 1. Prelínanie tém – spájanie matematických zákonitostí 

Informácie nie sú deťom prezentované čisto mechanicky. Hejného metóda neoddeľuje jednotlivé javy a pojmy, ale uplatňuje rôzne stratégie riešenia úloh. Deti si napokon vyberú prístup, ktorý im najviac vyhovuje.

 1. Rozvoj osobnosti – podpora samostatného uvažovania detí

Hlavným cieľom tejto metódy je podpora samostatného myslenia detí. Žiaci by nemali zdieľať názory skupiny len preto, že sú v prevahe. Je preto dôležité, aby sa deti naučili uvažovať samostatne, diskutovať a hodnotiť.

 1. Skutočná motivácia – ak neviem, chcem vedieť

Ďalším cieľom metódy je motivovať deti k tomu, aby s radosťou riešili úlohy a nebáli sa ich. Keď žiaci nachádzajú riešenia svojím vlastným úsilím, motivuje ich to riešiť aj náročnejšie úlohy. 

 1. Reálne skúsenosti – skúsenosti detí sú dôležité

Hejného metóda je založená na stratégii riešenia úloh s využitím vlastných skúseností a potrieb. Deti si napríklad „ušijú šaty“ pre kocku a automaticky sa pri tom naučia vypočítať jej obvod a povrch.

 1. Radosť z matematiky – dieťa sa teší na ďalšiu výučbu

Radosť z úspechu je najúčinnejšou motiváciou. Deti sú motivované pochvalou od spolužiakov a učiteľov. Je prirodzené, že ak vás niekto pochváli, máte chuť pracovať ďalej a veríte, že vám to znovu vyjde.

 1. Vlastný poznatok – je cennejší ako prevzatý

Keď napríklad žiaci stoja pred úlohou postaviť štvorec pomocou troch tyčí, zistia, že tri tyče na to nestačia. A tak postavia trojuholník. Zapamätajú si, že pomocou troch tyčí nie je možné postaviť štvorec. Takto jednoducho môžu objaviť základy výpočtu obvodu a povrchu predmetov.

 1. Roľa učiteľa – moderátor diskusie

Tradičný obraz učiteľa je ten, ktorý prednáša pred tabuľou. Žiaci počúvajú, robia si poznámky a snažia sa ich zapamätať. V prípade Hejného metódy je však učiteľ viac moderátorom, ktorý žiakov usmerňuje a podporuje ich v samostatnom riešení úloh. 

 1. Práca s chybou – učenie sa z chýb

V rámci Hejného metódy platí príslovie, že človek sa učí na chybách. Chyba sa dá totiž využiť ako prostriedok učenia. Žiaci analyzujú nesprávne odpovede, čo ich následne privádza k hlbšiemu poznaniu, ktoré si rýchlejšie zapamätajú.

 1. Primerané výzvy – pre každé dieťa zvlášť podľa jeho úrovne

Učebnice matematiky, pripravené profesorom Hejným, obsahujú úlohy rôznej náročnosti. Existujú tu úlohy pre šikovnejších, ale aj pre slabších žiakov, ktorí v dôsledku riešenia ľahších úloh nepociťujú hanbu. Samozrejme, je na učiteľovi, ako dané úlohy rozdelí.

 1. Podpora spolupráce – diskusia a práca v skupinách

V rámci Hejného metódy žiaci zdieľajú svoje poznatky a ten, kto pozná odpoveď, ju povie ostatným. Tým sa ale úloha dieťaťa nekončí – vysvetlí ostatným žiakom, ako k výsledku prišiel, a odpovedá na ich otázky. Deti si tak budujú vedomosti, o ktorých premýšľajú, a ich vedomosti sa neustále prehlbujú. 

Kde všade je možná výučba matematiky podľa Hejného metódy?

Výučba matematiky podľa Hejného metódy je dostupná na mnohých školách a vzdelávacích inštitúciách po celom svete. Jej dostupnosť sa však môže líšiť v závislosti na konkrétnom regióne alebo lokalite. V tomto smere je ideálne kontaktovať danú školu. Ak aj bude odpoveď záporná, určite vám poradia, kde najbližšie je metóda dostupná.

TIP na záver

Potrebujete pre vaše dieťa doučovanie z matematiky a máte záujem o výučbu podľa Hejného metódy? Žiaden problém! Na doucma.sk nájdete aj doučovateľov, ktorí učia práve touto metódou.