Viskozita: Podrobná učebná pomôcka z chémie pripravená doučovateľmi

Viskozita: Podrobná učebná pomôcka z chémie pripravená doučovateľmi

Publikované: 27. 2. 2024 Autor: Juraj S.

Svet chémie je bohatý na zaujímavé pojmy a jedným z nich je aj viskozita. Viskozita ako vlastnosť, ktorá opisuje odpor kvapaliny voči prúdeniu, je viac než len téma v učebnici stredoškolskej chémie - je to jav, ktorý sa okolo nás vyskytuje každý deň. Od hrúbky medu až po prúdenie vzduchu z klimatizácie - viskozita sa prejavuje mnohými spôsobmi. V tejto komplexnej príručke sa snažíme rozobrať tento zložitý pojem a premeniť ho na pútavú tému pre stredoškolákov aj nadšencov chémie.

Úvod do viskozity

Viskozita je základným princípom vo fyzike aj v chémii, ktorý definuje odpor kvapaliny voči prúdeniu. "Lepivosť" alebo "hrúbka" bráni pohybu medzi vrstvami kvapaliny. Hoci to môže znieť zložito, s viskozitou ste sa už určite stretli v praxi pri nalievaní medu, oleja alebo dokonca vody.

Začneme tým, že si rozoberieme definíciu viskozity a faktory, ktoré ju ovplyvňujú. Následne sa budeme venovať jej rôznym využitiam v našom každodennom živote a pomôžeme vám oceniť jej všadeprítomnú úlohu. Potom sa ponoríme do metodiky výpočtu viskozity a budeme pracovať na praktických príkladoch, aby sme tento proces pochopili.

Ďalej si uvedomíme kľúčovú úlohu doučovateľov pri učení a pochopení chémie, najmä pojmov, ako je viskozita. Následne sa budeme pohybovať v rozsiahlej sfére online zdrojov, ktoré môžu uľahčiť učenie. Poskytneme aj slovník viskozity, ktorý vás oboznámi s kľúčovými pojmami a pomôže upevniť si vedomosti. Venovať sa budeme aj niektorým najčastejšie kladeným otázkam o viskozite a ukážemepraktický experiment, ktorý zábavne a pútavo predvedie viskozitu.

Pochopenie viskozity

Definícia viskozity

V jadre je viskozita mierou vnútorného trenia kvapaliny alebo, jednoduchšie povedané, jej odporu voči prúdeniu. Keď nalievate hustú kvapalinu, napríklad med alebo sirup, všimnete si, že tečie pomalšie ako riedka kvapalina, napríklad voda. Je to preto, že med a sirup majú vyššiu viskozitu ako voda. Čím vyššia je viskozita kvapaliny, tým pomalšie tečie. Viskozita sa meria v pascal sekundách (Pa-s) v medzinárodnej sústave jednotiek (SI), ale bežne sa meria aj v poise (P) v sústave jednotiek centimeter-gram-sekunda (CGS).

Kvapaliny vs. plyny

 • Kvapaliny: Viskozita kvapalín vzniká v dôsledku kohéznych síl medzi molekulami. Čím sú tieto sily silnejšie, tým je viskozita vyššia. Napríklad med, ktorý je hustejší a tečie pomalšie ako voda, má silné medzimolekulové sily, vďaka čomu má vyššiu viskozitu.
 • Plyny: V prípade plynov je scenár úplne odlišný. So zvyšujúcou sa teplotou sa zvyšuje aj rýchlosť molekúl plynu. Táto vyššia rýchlosť má za následok častejšie zrážky medzi molekulami, čo vedie k väčšiemu odporu pri prúdení. Na rozdiel od kvapalín sa teda viskozita plynov s rastúcou teplotou zvyšuje.

Máte problém pochopiť hmotnostný zlomok? Náš príspevok na blogu "Ako zvládnuť hmotnostný zlomok" je skvelým zdrojom informácií na internete.

Faktory ovplyvňujúce viskozitu

Vplyv teploty

 • Kvapaliny: V kvapalinách so zvyšujúcou sa teplotou viskozita všeobecne klesá. Je to preto, že zvýšená tepelná energia, ktorá prichádza s vyššími teplotami, umožňuje molekulám prekonať medzimolekulové sily, ktoré ich držia pohromade. Keď sa tieto sily zmenšia, kvapalina ľahšie tečie, čo vedie k nižšej viskozite.
 • Plyny: Oproti tomu, viskozita plynov má tendenciu rásť so zvyšujúcou sa teplotou. Ako už bolo spomenuté, vyššie teploty znamenajú vyššiu kinetickú energiu molekúl plynu, čo vedie k častejším zrážkam. Tieto častejšie zrážky spôsobujú zvýšenie odporu pri prúdení, a tým aj zvýšenie viskozity.

Vplyv tlaku

 • Kvapaliny: V prípade väčšiny kvapalín je viskozita relatívne neovplyvnená zmenami tlaku. Je to preto, že kvapaliny sú takmer nestlačiteľné a zvyšovanie tlaku mení rozmiestnenie ich molekúl len veľmi málo.
 • Plyny: Pri plynoch sa viskozita naopak mierne zvyšuje so zvyšujúcim sa tlakom. Zvýšený tlak núti molekuly plynov priblížiť sa k sebe, čím sa zvyšuje frekvencia ich zrážok a odpor proti prúdeniu.

Povaha kvapalín a viskozita

Molekulárna povaha kvapaliny je rozhodujúcim faktorom ovplyvňujúcim viskozitu. Väčšie a zložitejšie molekuly majú zvyčajne vyššiu viskozitu v dôsledku zvýšeného trenia medzi molekulami. Preto je motorový olej, zložený z uhľovodíkov s dlhým reťazcom, oveľa viskóznejší ako voda, ktorá má relatívne malé a jednoduché molekuly.

Viskozita v bežnom živote

Úlohu viskozity v našom živote zvykneme často prehliadať, napriek tomu je to základná vlastnosť kvapalín, ktorá nás ovplyvňuje rôznymi spôsobmi. Pozrime sa na niekoľko praktických príkladov:

 • Varenie: Od hustoty omáčok až po prúdenie oleja na varenie je viskozita kľúčovým faktorom vo svete kulinárstva. Šéfkuchári sa spoliehajú na správnu viskozitu, aby dosiahli dokonalú konzistenciu a textúru svojich jedál.
 • Doprava: Motorový olej používaný vo vozidlách má starostlivo kalibrovanú viskozitu, ktorá sa postará o hladký chod častí motora.
 • Zdravotníctvo: Viskozita je významná vo farmaceutickom priemysle, ovplyvňuje zloženie liekov, rýchlosť prietoku infúznych tekutín a vzhľad zdravotníckych pomôcok.
 • Maľovanie: Viskozita farby určuje jej ľahkosť aplikácie a stupeň krytia. Farby s vysokou viskozitou majú tendenciu sa menej rozotierať, ale poskytujú hrubšie krytie.

Okrem toho hrá viskozita rozhodujúcu úlohu v mnohých priemyseloch vrátane výroby atramentov, zloženia kozmetických výrobkov a spracovania potravín a mnohých ďalších.

Metódy výpočtu viskozity

Viskozita meria odpor kvapaliny voči prúdeniu a možno ju vypočítať pomocou niekoľkých metód vrátane Stokesovho zákona a Poiseuillovho zákona. Výber metódy závisí od konkrétneho scenára a dostupných informácií.

Stokesov zákon

Stokesov zákon sa zvyčajne uplatňuje v situáciách, v ktorých sa malá guľa pohybuje tekutinou svojou koncovou rýchlosťou. Vzorec pre Stokesov zákon je:

η= 2gr²(ρs - ρf) / 9v

Kde:

 • η je dynamická viskozita kvapaliny,
 • g je gravitačné zrýchlenie,
 • r je polomer gule,
 • ρs je hustota gule,
 • ρf je hustota kvapaliny a
 • v je rýchlosť gule (koncová rýchlosť).

Poiseuillov zákon

Poiseuillov zákon opisuje prúdenie viskóznych kvapalín dlhými valcovými rúrami. Možno ho použiť aj na výpočet viskozity, ak sú známe objemový prietok, tlakový rozdiel, polomer a dĺžka potrubia. Vzorec pre Poiseuillov zákon je:

η = πΔPr⁴ / 8Ql

Kde:

 • η je dynamická viskozita kvapaliny,
 • ΔP je rozdiel tlakov medzi oboma koncami potrubia,
 • r je polomer potrubia,
 • Q je objemový prietok a
 • l je dĺžka potrubia.

Dôležité je poznamenať, že tieto zákony a vzorce poskytujú idealizované výsledky. Faktory ako kolísanie teploty, nečistoty v kvapaline a experimentálne chyby môžu ovplyvniť výsledky v reálnych podmienkach.

Príklad výpočtu viskozity

Príklad Stokesovho zákona:

Predpokladajte, že máte malú oceľovú guľôčku (s polomerom 1 mm a hustotou 7,85 g/cm³), ktorá sa pohybuje konštantnou (koncovou) rýchlosťou 0,01 m/s tekutinou. Chceme určiť viskozitu tejto kvapaliny. Predpokladajme tiež, že hustota kvapaliny je 1 g/cm³.

Použitie Stokesovho zákona:

η = 2gr²(ρs - ρf) / 9v

Po dosadení daných hodnôt:

η ≈ [(2)(9,8 m/s²)(0,001 m)²(7850 kg/m³ - 1000 kg/m³)] / (9)(0,01 m/s)

η ≈ 1,35 Pa-s

Teda viskozita kvapaliny, určená týmto experimentom, je približne 1,35 Pascal-sekundy (Pa-s).

Príklad Poiseuillovho zákona:

Predstavte si situáciu, keď voda (so známou viskozitou 1,0 x 10-³ Pa-s) preteká potrubím s polomerom 0,01 m. Dĺžka potrubia je 50 m a objemový prietok je 0,1 m³/s. Ak chceme zistiť rozdiel tlakov medzi oboma koncami potrubia, použijeme Poiseuillov zákon.

η = πΔPr⁴ / 8Ql

Rozložením ΔP dostaneme:

ΔP = 8ηQl / πr⁴

Substitúcia daných hodnôt:

ΔP = [8(1,0 x 10-³ Pa-s)(0,1 m³/s)(50 m)] / [(π)(0,01 m)⁴]

ΔP ≈ 5 x 10⁶ Pa

Teda rozdiel tlakov medzi oboma koncami potrubia je podľa Poiseuillovho zákona približne 5 x 10⁶ Pascalov (Pa).

Úloha doučovateľov pri pochopení viskozity

Pochopenie zložitých vedeckých pojmov, ako je napríklad viskozita, môže byť náročné. Práve tu prichádzajú doučovatelia chémie.

 • Personalizované učenie: Doučovatelia môžu prispôsobiť stratégie učenia tak, aby zodpovedali individuálnym učebným štýlom, vďaka čomu bude koncept viskozity jasnejší a zrozumiteľnejší.
 • Riešenie pochybností: Doučovatelia môžu pomôcť objasniť akékoľvek nesprávne predstavy alebo pochybnosti o viskozite, čím sa postarajú o isté pochopenie pojmu.
 • Pútavé metódy: Doučovatelia často používajú na vysvetlenie viskozity interaktívne vyučovacie metódy vrátane praktických pokusov a príkladov z reálneho sveta.

Ak potrebujete doučovateľa chémie, vyhľadajte "doučovateľ chémie Prešov" alebo "učiteľ chémie Bratislava" na platformách na doučovanie, ako napríklad doučma.sk.

Ak vám viac vyhovuje skupinové štúdium, vyhľadajte na internete "lekcie chémie Košice" alebo "lekcie chémie Trnava" a nájdite miestne školy, ktoré ponúkajú hodiny chémie.

Internetové zdroje na získanie informácií o viskozite

V digitálnom veku môžu vašu cestu k pochopeniu viskozity doplniť mnohé internetové zdroje. Tu je niekoľko z nich:

 • Khan Academy: Ponúka podrobné video lekcie a cvičenia o širokej škále tém vrátane viskozity.
 • Coursera: Poskytuje online kurzy z najlepších svetových univerzít vrátane niekoľkých kurzov o mechanike tekutín, ktoré sa zaoberajú viskozitou.
 • YouTube: Mnohí pedagógovia a kanály zdieľajú informatívne a zábavné videá, ktoré vysvetľujú viskozitu zrozumiteľným spôsobom.
 • Online výučbové platformy: Webové stránky ako doucma.sk spájajú študentov s odbornými doučovateľmi chémie, ktorí môžu poskytnúť individuálnu pomoc pri učení sa o viskozite.

Pamätajte si, že kľúčom k zvládnutiu viskozity, rovnako ako akéhokoľvek iného vedeckého pojmu, je dôsledné učenie a precvičovanie.

Slovník pojmov o viskozite

Na upevnenie vedomostí o viskozite, prinášame slovník pojmov:

 • Viskozita: Miera odporu kvapaliny voči prúdeniu alebo, jednoducho povedané, jej "hrúbka".
 • Dynamická viskozita: Známa aj ako absolútna viskozita, súvisí s viskóznymi silami pri pohybe a deformácii.
 • Kinematická viskozita: Pomer dynamickej viskozity k hustote kvapaliny. Opisuje, ako tekutina tečie pod vplyvom gravitácie.
 • Pascal-sekunda (Pa-s): Jednotka dynamickej viskozity v sústave SI.
 • Stokes (St): Jednotka kinematickej viskozity v sústave CGS.
 • Poise (P): jednotka dynamickej viskozity v sústave CGS.
 • Napätie v šmyku: Sila na jednotku plochy, ktorá pôsobí tangenciálne na povrch kvapaliny.
 • Strižná rýchlosť: Rýchlosť, pri ktorej na nejaký materiál pôsobí postupná strižná deformácia.

Jednoduchý pokus na pochopenie viskozity

Praktické pokusy môžu byť pútavým spôsobom pochopenia vedeckých pojmov. Tu je jednoduchý experiment, ktorý môžete vykonať doma, aby ste videli viskozitu v akcii:

 • Materiály: Med, voda, rastlinný olej, tri priehľadné poháre a guľôčky.
 • Postup:
  • Každý pohár naplňte inou tekutinou - jeden medom, druhý vodou a tretí rastlinným olejom.
  • Vhoďte do každého pohára guľôčku a pozorujte, ako rýchlo klesne na dno.
 • Pozorovanie: Guľôčka klesá najrýchlejšie v pohári s vodou a najpomalšie v pohári s medom. Je to preto, že med má vyššiu viskozitu a kladie väčší odpor padajúcej guľôčke ako voda alebo olej.

Tento jednoduchý pokus názorne demonštruje pojem viskozita a to, ako rôzne kvapaliny kladú rôzny odpor pri prúdení.

Záver

Či už ide o pomalé kvapkanie medu na ranný toast, alebo o dôležitú úlohu, ktorú zohráva v automobilových motoroch, viskozita je neodmysliteľnou súčasťou nášho každodenného života. Porozumenie tomuto základnému pojmu z chémie zlepšuje naše chápanie sveta a otvára dvere k mnohým fascinujúcim vedeckým výskumom. Dúfame, že s pomocou tejto komplexnej príručky dokážu stredoškoláci a všetci, ktorí sa zaujímajú o vedu, pochopiť podstatu viskozity. Nezabudnite, že učenie je cesta, či už prostredníctvom tradičného vyučovania alebo online zdrojov.

Potrebujete pomôcť aj s témami z biológie? Či už študujete fotosyntézu, osmózu, zložitosti zelených rias alebo baktérie, naše zdroje budú určite skvelým pomocníkom.

Otázky a odpovede o viskozite

Tu sú odpovede na niektoré často kladené otázky o viskozite:

Prečo sa viskozita v kvapalinách s teplotou znižuje, ale v plynoch sa zvyšuje?

V kvapalinách poskytuje zvýšená teplota molekulám viac kinetickej energie, čím sa prekonávajú medzimolekulové sily príťažlivosti a znižuje sa viskozita. Naopak, v plynoch zvýšená teplota urýchľuje molekuly, čo vedie k častejším zrážkam, a tým k vyššej viskozite.

Ako tlak ovplyvňuje viskozitu?

Viskozitu väčšiny kvapalín zmeny tlaku relatívne neovplyvňujú, pretože kvapaliny sú takmer nestlačiteľné. V prípade plynov má zvýšenie tlaku za následok mierne zvýšenie viskozity v dôsledku častejších zrážok molekúl.

Prečo majú väčšie molekuly často vyššiu viskozitu?

Väčšie alebo zložitejšie molekuly majú tendenciu vytvárať pri vzájomnom pohybe väčšie trenie, čím sa zvyšuje viskozita.

Naši doučovatelia sú pripravení odpovedať na všetky vaše otázky týkajúce sa chémie alebo iných predmetov, ako je angličtina, matematika a mnoho ďalších. Sú odborníkmi na všetko, čo chcete vedieť. Stačí kliknúť kliknúť sem a opýtať sa.