Obvyklé gramatické chyby, ktorých sa dopúšťajú študenti anglického jazyka, a ako sa im vyhnúť

Obvyklé gramatické chyby, ktorých sa dopúšťajú študenti anglického jazyka, a ako sa im vyhnúť

Publikované: 7. 3. 2023 Autor: Juraj S.

Učiť sa angličtinu ako druhý jazyk je náročné, najmä pokiaľ ide o zvládnutie jej zložitých gramatických pravidiel. Dokonca aj pokročilí študenti sa stále dopúšťajú niektorých najčastejších gramatických chýb. Ak o nich budete vedieť budete mať na pamäti niekoľko príkladov, ako sa im vyhnúť, môže vám to pomôcť k plynulejšej angličtine bez chýb. V tomto príspevku sa budeme zaoberať niektorými najčastejšími gramatickými chybami, ktorých sa dopúšťajú študenti angličtiny, a poskytneme vám tipy, ako sa im vyhnúť, ako aj to, ako vám môže pomôcť doučovateľ, ktorý vám pomôže pri učení aj pri sebavedomí. Poďme sa teda ponoriť do najčastejších gramatických chýb, ktorých sa dopúšťajú študenti anglického jazyka, a ako sa im vyhnúť.

Zhoda podmetu so slovesom

Jednou z najčastejších gramatických chýb, ktorých sa dopúšťajú študenti anglického jazyka, je nesprávna zhoda predmetu a slovesa. Zhoda predmetu a slovesa znamená, že predmet a sloveso vo vete sa musia zhodovať v čísle (jednotné alebo množné číslo), a tým sa navzájom prispôsobovať. Dá sa povedať, že predmet diktuje spôsob časovania slovesa, pretože určuje, či bude sloveso v jednotnom alebo množnom čísle. Predmet so slovesom sa nazývaja nexus. Napríklad "He goes to school" je správne, ale "He go to school" je nesprávne.

Aby ste sa vyhli chybám v zhode predmetu so slovesom, je dôležité určiť predmet vety a uistiť sa, že sloveso súhlasí v čísle. Nezabudnite, že predmetom môže byť podstatné meno, zámeno alebo slovné spojenie, ktoré vystupuje ako podstatné meno. Tu sú 3 kroky, ktoré vám pomôžu vyhnúť sa chybám v zhode predmetu a slovesa:

 1. Všímajte si predmet vety
 2. Určite, či ide o jednotné alebo množné číslo
 3. Vyberte správny tvar slovesa, ktorý sa zhoduje s predmetom

Ako príklad môžeme použiť uvedené kroky na analýzu nasledujúcich viet:

 • The cat chases the mouse (správne)
 • The cat chase the mouse (nesprávne)

V prvej vete je slovo "cat" v jednotnom čísle, takže sloveso "chases" s ním súhlasí, pretože to (mačka) naháňa. V druhej vete sloveso "chase" nie je v zhode s predmetom "cat" v jednotnom čísle, pretože “chase” sa vzťahuje na to, ktoré je v množnom čísle.

Predložky

Predložky sú ďalšou oblasťou, v ktorej študenti anglického jazyka často robia chyby, a to z dobrého dôvodu, pretože sa zvyčajne neriadia gramatickými pravidlami, a preto si ich z veľkej časti treba zapamätať. Predložky sú slová, ktoré sa nedajú spájať, a preto sú vždy v rovnakom tvare. Predložky ukazujú vzťah medzi podstatným menom alebo zámenom a ostatnými slovami vo vete. Vzťah medzi podstatným menom, zámenom a inými slovami je zvyčajne predložkou: na, mimo, pod, nad, v, z, za, pred, pri, k, od, pred, po, pozdĺž, medzi, k, medzi a tak ďalej.

Napr. v texte "He walked to the store" sa používa predložka "to" na vyjadrenie vzťahu medzi slovami "walked" a "store". Keď sa vrátil domov, išiel z obchodu, a tak teraz predložka (môžeme ju nazvať aj vzťahovým slovom) "od" ukazuje vzťah medzi "walked" a "store".

Ako vidíte, príkladov vzťahových slov je pomerne veľa.

Aby ste mohli správne používať predložky, je dôležité pochopiť ich význam a použitie. Predložky môžu byť zložité, pretože sa nie vždy riadia pevne stanovenými pravidlami, a preto si väčšinou budete musieť zapamätať, ako súvisia s inými slovami. Tu sú 3 kroky, ktoré vám pomôžu správne používať predložky:

  Naučte sa najbežnejšie predložky a ich významy Venujte pozornosť predložkám (vzťahovému slovu) vo frázach a idiómoch Používajte predložky v kontexte, aby ste sa uistili o ich správnom použití

Ako príklad používania predložiek môžeme uviesť nasledujúce vety:

 • She is afraid of spiders (Správne)
 • She is afraid for spiders (Nesprávne)

V prvej vete je správna predložka "of", ktorá vyjadruje vzťah medzi slovami “afraid" a "spiders". V druhej vete je "of" nesprávna predložka, v dôsledku čoho veta mení svoj význam. V tomto prípade sa bojí pre pavúky by znamenalo, že sa bojí v mene pavúkov.

Gramatický čas

Používanie času je ďalšou oblasťou, v ktorej majú študenti anglického jazyka často problémy. Čas sa vzťahuje na čas deja vo vete, napríklad minulý, prítomný alebo budúci. Základné časy sú: prítomný čas o tom, čo sa deje tu a teraz; minulý čas o tom, čo sa stalo v minulosti; a budúci čas o tom, čo sa stane neskôr. V angličtine môžu byť všetky tri časy zastúpené prítomným časom; teda o niečom datovanom: O niečom súčasnom: I come into the room and see what has happened; o niečom prítomnom: I come into the room and see what has happened: O niečom budúcom: Stojím tu a čakám; o niečom budúcom: prídem zajtra. Napríklad: "She is walking to the store" používa prítomný čas priebehový na vyjadrenie deja, ktorý sa deje práve teraz.

Na správne používanie časov je dôležité pochopiť ich význam a použitie. Angličtina má 12 časov, čo môže byť pre študentov náročné. Tu sú 3 kroky, ktoré vám pomôžu správne používať časy:

 1. Učte sa základné časy (minulý, prítomný a budúci) a ich použitie
 2. Všímajte si slová určujúce čas, ako napríklad “yesterday" alebo "tomorrow"
 3. Používať časy v kontexte, aby sa zabezpečilo ich správne používanie

Ako príklad môžeme uviesť nasledujúce vety:

 • Prítomný: I have lived here for five years (Správne)
 • Minulý: I lived here for five years. (Správne)
 • Budúci: I will live here for five years (Správne)
 • I am living here for five years. (Nesprávne)

V prvej vete sa prítomný čas priebehový používa na označenie deja, ktorý sa začal v minulosti a stále trvá. V druhej vete sa používa minulý čas jednoduchý na označenie deja, ktorý sa odohral v minulosti a teraz je ukončený. V tretej vete sa budúci čas používa na opísanie zámeru žiť na určitom mieste počas stanoveného počtu rokov v budúcnosti. A napokon štvrtá veta je napísaná v prítomnom čase priebehovom, ktorý sa nepoužíva správne na opis trvania času.

Členy

Členy (a, an, the) sú rodové slovné tvary a sú jednou z hlavných príčin gramatických chýb v angličtine. Členy sa používajú na označenie toho, či je podstatné meno špecifické alebo všeobecné a ženské alebo mužské. Napríklad v slovnom spojení "She ate an apple" sa používa neurčitý člen "an" na označenie akéhokoľvek jablka, zatiaľ čo v slovnom spojení "She ate the apple" sa používa určitý člen "the" na označenie konkrétneho jablka. Členy vyžadujú, aby hovoriaci poznal rod slov naspamäť, takže toto gramatické pravidlo je špecificky ťažké, pretože neexistujú žiadne pravidlá, o ktoré by sa mohol oprieť.

Na správne používanie členov je dôležité pochopiť ich význam a použitie. Tu sú 3 kroky, ktoré vám pomôžu správne používať členy:

 1. Zistite rozdiel medzi určitými a neurčitými členmi
 2. Všímajte si kontext, aby ste určili, či použiť určitý člen
 3. Používajte členy v kontexte, aby sa zabezpečilo ich správne používanie

Preskúmajte napríklad nasledujúce vety:

 • He went to the store to buy milk (Správne)
 • He went to a store to buy milk (Správne)
 • He went to store to buy milk (Nesprávne)

V prvej vete sa slovo "the" používa na označenie konkrétneho obchodu. V druhej vete sa slovo "a" používa na označenie akéhokoľvek, čitateľovi neznámeho obchodu. V poslednej vete chýba člen a veta znie neúplne.

Slovosled

Posledným gramatickým pravidlom, ktoré spôsobuje problémy študentom angličtiny a ktorému sa budeme venovať, je slovosled. Poradie slov sa týka poradia slov vo vete. V angličtine sa dodržiava poradie slov predmet - sloveso - objekt, ktoré sa však môže meniť v závislosti od typu vety alebo dôrazu vo vete. Napríklad veta "She ate an apple" (zjedla jablko) sa riadi poradím subjekt - sloveso - objekt, ale veta "An apple she ate" (zjedla jablko) používa iné poradie slov kvôli dôrazu. Poradie slov teda určuje význam vety, ktorý môže byť úplne odlišný, aj keď sú použité rovnaké slová.

Na správne používanie slovosledu je dôležité pochopiť, ako sú vety v angličtine štruktúrované. Tu sú 3 kroky, ktoré vám pomôžu správne používať poradie slov:

 1. Učte sa základný slovosled predmet - sloveso - objekt
 2. Všímajte si typ vety (oznamovacia, opytovacia, rozkazovacia alebo zvolávacia)
 3. Využiť slovosled na zdôraznenie určitých slov alebo myšlienok vo vete

Preskúmajte napríklad nasledujúce vety:

 • She is my friend (Správne)
 • My friend she is (Nesprávne)

V prvej vete je predmet "ona" pred slovesom "je". V druhej vete je poradie slov nesprávne a znie nešikovne.

Časté zámeny

Existuje aj mnoho bežných anglických slov, ktoré si študenti angličtiny často mýlia. Patria medzi ne homofóny (slová, ktoré znejú rovnako, ale majú rôzny význam) a slová s podobným pravopisom alebo významom. Tu je niekoľko príkladov bežne zamieňaných slov a návod, ako ich správne používať:

There/their/they're: "There" označuje miesto, "their" je privlastňovacie zámeno a "they're" je skratka "they are". Nesprávne použitie ktoréhokoľvek z týchto slov úplne zmení vetu, napríklad "they're friends" znamená, že dvaja alebo viacerí konkrétni ľudia sú priatelia, zatiaľ čo "their friends" znamená, že hovoríte o priateľoch niekoho iného.

Tvoj/vaš: "Tvoj" je privlastňovacie zámeno, zatiaľ čo "tvoj" je skratka "ty si". Podobne ako v predchádzajúcom príklade, nesprávne použitie ktoréhokoľvek z týchto slov úplne zmení vetu, napríklad "tvoji priatelia" je špecifický odkaz na priateľov osoby, zatiaľ čo "ty si priateľ" znamená, že vy (dvaja alebo viacerí ľudia) ste priatelia.

Its/it's: "Its" je privlastňovacie zámeno, zatiaľ čo "it's" je skratka "it is". Napríklad "pes a jeho kosť" dáva zmysel, ale "pes a to je kosť" nie, pretože veta by znela "pes a to je kosť".

Získanie pomoci od doučovateľa alebo zápis do kurzov angličtiny

Aj keď vám všetky tieto gramatické tipy pomôžu vyhnúť sa bežným gramatickým chybám, je dôležité si uvedomiť, že učenie sa správnej gramatiky je nepretržitý proces. Ak sa snažíte zlepšiť svoje gramatické zručnosti sami, môžete zvážiť pomoc od doučovateľa alebo sa zapísať na kurz angličtiny. Doučovateľ vám môže poskytnúť individuálnu podporu a pomôcť vám identifikovať konkrétne slabé miesta. Tu sú niektoré z nich, ktoré vám pomôžu čo najlepšie využiť proces učenia pri práci s doučovateľom:

 • Vyhľadajte si doučovateľa, ktorý sa špecializuje na výučbu angličtiny ako druhého jazyka
 • Najdite si doučovateľa, ktorý s vami môže pracovať pravidelne
 • Buďte pripravení klásť otázky a robiť si poznámky počas doučovania
 • Precvičujte si to, čo sa naučíte, medzi jednotlivými sedeniami, aby ste si upevnili pojmy

Doučovateľ vám môže pomôcť aj s pokročilejšími gramatickými konceptmi, ako sú frázové slovesá, kondicionály a modálne slovesá. Tieto pojmy môžu byť pre študentov anglického jazyka náročné, ale doučovateľ vám pomôže pochopiť ich a správne používať. Doučovateľov môžete nájsť vo väčšine väčších miest vyhľadaním anglického doučovateľa alebo učiteľa angličtiny, za ktorým nasleduje "vaše mesto". Ak by ste sa radšej zapísali do triedy s inými študentmi, môžete ich nájsť podobne, ak vyhľadáte anglickú triedu alebo lekcie angličtiny a následne "vaše mesto". Napríklad:

 • "doučovanie angličtiny Prievidza"
 • "doučovateľ angličtiny NItra"
 • "lekcie angličtiny Košice"
 • "hodiny angličtiny Zvolen"

Pokrem spolupráce s lektorom existuje aj mnoho online zdrojov, ktoré vám môžu pomôcť zlepšiť vaše gramatické zručnosti. Patria medzi ne gramatické knihy, online kurzy a nástroje na kontrolu gramatiky. Je však dôležité používať tieto zdroje v spolupráci s lektorom alebo učiteľom, aby ste sa uistili, že sa učíte správnu gramatiku a používanie slovies.

Záver

Na záver treba povedať, že učenie sa anglickej gramatiky je nepretržitý proces a osvojenie si jej pravidiel si vyžaduje čas a úsilie. Identifikovaním bežných gramatických chýb a vyhýbaním sa im však môžu študenti anglického jazyka zlepšiť svoju plynulosť a dôveryhodnosť v hovorení a písaní jazyka. Nezabudnite dôsledne cvičiť a v prípade potreby vyhľadajte pomoc lektora alebo jazykového experta. Dodržiavaním týchto tipov a stratégií sa môžete stať sebavedomejší a efektívnejší v hovorenom a písanom anglickom jazyku.

Zlepšenie vašich gramatických zručností môže mať mnoho výhod aj mimo samotného rozprávania a písania v angličtine. Môže vám pomôcť jasnejšie a efektívnejšie komunikovať v osobnom a pracovnom živote a môže vám tiež otvoriť nové možnosti cestovania, vzdelávania a kariérneho postupu. S odhodlaním a správnymi zdrojmi môžete zlepšiť svoje gramatické zručnosti v angličtine a dosiahnuť svoje ciele v oblasti jazykového vzdelávania.