uvedťe znaky a delenie prózy a poézie

poézia, próza

1 answer
próza je neveršovaná literárna tvorba, zatiaľ čo poézia je veršovaná tvorba. Rozlišujeme náučnú (odbornú) prózu, prózu rétorickú (rečnícku), dokumentárnu prózu (listiny, korešpondencia), prózu publicistickú (žurnalistická a popularizačná) a v neposlednom rade poznáme aj umeleckú prózu (všetka veršovaná epika).
Dnes nepovažujeme za poéziu všetky diela, ktoré splňujú popísané znaky (napr. rituálne texty, stredoveké vedecké texty, niektoré staroázijske diela, reklamné slogany atď.). Zároveň však existujú diela, ktoré nesplňujú popísané niektoré, alebo dokonca žiadne popísané znaky, ale napriek tomu sú označované ako poézia – ide najmä o báseň v próze