Author's photo
Kristina P.
chémia - sš

Látkové množstvo, molová hmotnosť, molový objem

Dobrý deň potrebovala by som vypočítať tieto štyri príklady aj s postupom.

Prílohy:
Question image
1 odpoveď
16. Faradayov náboj sa počíta ako náboj elektrónu x Avogadrová konštanta
F = e x N(a)
F = 1,6x10 -19 x 6,022 x 10 23
F = 96 494 C

17. Najprv vypočítame Objem drôtu - čo je vlastne valec
Vzorec objemu valca je V = pí x polomer na druhú x výška valca
V = 3,14 x 0,0001 x 1
V = 0,000314 cm3

m (Cu) = V x Hustota
m = 0,000314 x 8,92
m = 0,00 28 g

N = n x N(a)
N = 0,0028/63,5 x 6,022x10 23
N = 26, 56 x 10 18 atómov medi v drôte

18. w = m(A) / m roztoku
v tomto prípade je roztok molekula hemoglobínu

m(Fe) = 0,0033 x 6,8x10 4
m(Fe) = 224,4 g

N = n x N(a)
N = 224,4/55,8 x 6,022x10 23
N = 2, 42 x 10 24 atómov železa v jednej molekule hemoglobínu

19. Najprv vypočítame látkové množstvo Fe
n = 0,01 / 55,8
n = 1,79 x10 -4 mol Fe

polovičné n Zn = 1,79 x 10 -4 / 2 = 8,96 x 10 -5 mol Zn
m(Zn) = n x M
m(Zn) = 8,96 x 10 -5 x 65,4
m = 0,00586 g Zn
kedže je to 3 x denne tak 0,00586 x 3 = 0,0176 g Zn denne