Návod, ako krok za krokom vypočítať koncentráciu roztoku

Návod, ako krok za krokom vypočítať koncentráciu roztoku

Publikované: 15. 3. 2024 Autor: Juraj S.

Pochopenie koncentrácie je kľúčovou súčasťou chémie, dôležitou vo všetkých oblastiach, od edukačného až po priemyselné využitie. Pochopenie tohto konceptu môže byť náročné, a práve tu prichádza na rad dobrý doučovateľ a vhodne štruktúrované hodiny. Skúsený súkromný doučovateľ dokáže vysvetliť zložité pojmy týkajúce sa koncentrácie a uľahčiť ich pochopenie. Vďaka takýmto hodinám budete lepšie pripravení využívať koncentráciu v praxi, či už ide o triedny experiment alebo reálny chemický proces.

Definícia koncentrácie a jej význam v chémii

Jednoducho povedané, koncentrácia chemického roztoku znamená množstvo rozpustenej látky, ktoré je prítomné v určitom množstve rozpúšťadla. Odpovedá na otázku - koľko látky (rozpustenej látky) je rozpustenej v danom objeme alebo hmotnosti roztoku. Tento jednoduchý pomer je kľúčom k pochopeniu mnohých chemických reakcií a aspektov roztokov.

Prečo je výpočet koncentrácie dôležitý

Koncentrácia je viac než len teoretický pojem. Má praktickú hodnotu v mnohých oblastiach. Výpočet a pochopenie koncentrácie sú nevyhnutné pri predpovedaní výsledkov reakcií, vytváraní optimálnych podmienok pre chemické procesy a zabezpečenia presného vykonania experimentov. V komerčnom prostredí sa priemyselné odvetvia, ako sú farmaceutický priemysel, potravinársky priemysel, výroba potravín a nápojov, kozmetický priemysel a ďalšie, vo veľkej miere spoliehajú na presné merania koncentrácie v dôsledku dodržiavania prísnej kontroly kvality.

Prehľad rôznych jednotiek koncentrácie

V chémii existuje mnoho spôsobov vyjadrenia koncentrácie. Výber jednotky často závisí od kontextu, povahy roztoku a jeho zložiek. V tejto časti sa budeme zaoberať najčastejšie používanými jednotkami na vyjadrenie koncentrácie.

Molarita

Molarita (M) je azda najčastejšie používanou jednotkou koncentrácie v chémii. Je definovaná ako počet mólov rozpustenej látky na liter roztoku. Molarita je užitočná najmä pri reakciách zahŕňajúcich vodné roztoky a umožňuje jednoduché výpočty reakcií na základe objemov.

Molalita

Hoci sa molalita používa menej často ako molarita, má svoj význam. Je definovaná ako počet mólov rozpustenej látky na kilogram rozpúšťadla. Na rozdiel od molarity, molalita nie je ovplyvnená zmenami teploty, vďaka čomu je užitočná v špecifických prípadoch, ako sú výpočty pri zvýšení bodu varu čí znížení bodu tuhnutia.

Normalita

Normalita (N) je miera koncentrácie, ktorá sa často používa v acidobázickej chémii. Normalita meria gramový ekvivalent hmotnosti rozpustenej látky na liter roztoku. Je veľmi dôležitá pri výpočtoch titrácie, kde je podstatná stechiometria reakcie.

Hmotnostné percento

Hmotnostné percento je jednoducho hmotnosť rozpustenej látky vydelená celkovou hmotnosťou roztoku a vynásobená 100 %. Táto jednotka koncentrácie sa často používa v priemysle, kde hmotnosť zložiek roztoku zohráva rozhodujúcu úlohu, napríklad vo výrobe a pri spracovaní potravín.

Máte problémy pochopiť hmotnostný zlomok? Náš príspevok na blogu "Ako pochopiť hmotnostný zlomok" je skvelým zdrojom informácií na internete.

Objemové percento

Objemové percento je objem rozpustenej látky vydelený celkovým objemom roztoku vynásobený 100 %. Táto jednotka sa často používa pri roztokoch kvapalín v kvapalinách, napríklad etanolu vo vode.

Mólový zlomok

Molový zlomok je pomer počtu mólov zložky k celkovému počtu mólov všetkých zložiek v zmesi. Mólové zlomky nemajú jednotku a často sa používajú pri výpočtoch rovnice ideálneho plynu a rovnovážnych konštánt.

Ďalšie jednotky koncentrácie (počet častíc milión, počet častíc na miliardu)

Pre veľmi zriedené roztoky sa používajú jednotky ako Počet častíc na milión (PPM) a počet častíc na miliardu (PPB). PPM a PPB vyjadrujú počet jednotiek rozpustenej látky na milión, resp. miliardu jednotiek celkového roztoku. Tieto jednotky sú dôležité najmä v environmentálnej chémii, kde sú dôležité stopové množstvá znečisťujúcich látok vo vzduchu alebo vo vode.

Bojujete s viskozitou? Náš príspevok na blogu "Viskozita: Podrobná učebná pomôcka z chémie pripravená lektormi" je užitočným zdrojom informácií.

Výpočet molarity krok za krokom

Molarita (M) je jednotka koncentrácie definovaná ako počet mólov rozpustenej látky na liter roztoku. Má rozsiahle využitie v kvantitatívnej chémii, konkrétne pri reakciách, ktoré prebiehajú v roztoku, ako sú zrážacie a redoxné reakcie.

Príklad na výpočet molarity

Pre výpočet molarity vydeľte počet mólov rozpustenej látky objemom roztoku v litroch. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 • Zistite počet mólov rozpustenej látky.
 • Zistite objem roztoku v litroch.
 • Vydeľte počet mólov rozpustenej látky objemom roztoku a dostanete molaritu.

Napr. ak rozpustíme 58,44 g (1 mol) NaCl v roztoku s celkovým objemom 1 liter, molarita NaCl je 1 M.

Potrebujete pomôcť s molárnou hmotnosťou? Náš príspevok na blogu "Ako zvládnuť molárnu hmotnosť: Komplexná príručka pre stredoškolákov" je skvelým online zdrojom informácií.

Výpočet molality krok za krokom

Molalita (m) je jednotka koncentrácie definovaná ako počet mólov rozpustenej látky na kilogram rozpúšťadla. Na rozdiel od molarity, molalitu neovplyvňujú zmeny teploty alebo tlaku, čo z nej robí dôležitú jednotku vo fyzikálnej chémii, najmä pri štúdiu koligatívnych vlastností.

Príklad na výpočet molality

Ak chcete vypočítať molalitu, vydeľte počet mólov rozpustenej látky hmotnosťou rozpúšťadla v kilogramoch. Tu sú kroky:

 • Vypočítajte počet mólov rozpustenej látky.
 • Určte hmotnosť rozpúšťadla v kilogramoch.
 • Vydeľte počet mólov rozpustenej látky hmotnosťou rozpúšťadla a dostanete molalitu.

Príklad, ak rozpustíme 60 g (1 mol) glukózy v 1 kg vody, molalita roztoku je 1m.

Výpočet normality chemického roztoku krok za krokom

Normalita (N) je ďalšia jednotka koncentrácie, definovaná ako počet ekvivalentov na liter roztoku. Normalita je užitočná pri acidobázických titráciách a iných metodikách chemickej analýzy.

Príklad na výpočet normality

Na výpočet normality vydeľte počet ekvivalentov rozpustenej látky objemom roztoku v litroch. Postupujte podľa týchto krokov:

 • Vypočítajte počet ekvivalentov rozpustenej látky.
 • Určte objem roztoku v litroch.
 • Vydeľte ekvivalenty rozpustenej látky objemom roztoku a dostanete normalitu.

Napr. ak rozpustíme 40 g (1 ekvivalent) NaOH v roztoku s celkovým objemom 1 liter, normalita roztoku je 1 N.

Máte problémy s pochopením hydroxidov, napríklad NaOH? Náš príspevok na blogu "Ako pochopiť hydroxidy: Základná príručka pre študentov stredných škôl” je skvelým online zdrojom informácií.

Výpočet hmotnostného percenta krok za krokom

Hmotnostné percento je jednotka koncentrácie, definovaná ako hmotnosť rozpustenej látky na 100 jednotiek hmotnosti roztoku. Používa sa pri priemyselných chemických výpočtoch, vo farmaceutickom priemysle a pri príprave laboratórnych činidiel.

Príklad na výpočet hmotnostného percenta

Ak chcete vypočítať hmotnostné percento, vydeľte hmotnosť rozpustenej látky hmotnosťou roztoku a vynásobte ju 100. Tu sú uvedené nasledujúce kroky:

 • Určte hmotnosť rozpustenej látky v gramoch.
 • Zistite hmotnosť roztoku v gramoch.
 • Vydeľte hmotnosť rozpustenej látky hmotnosťou roztoku a vynásobte 100 a dostanete hmotnostné percento.

Napr. roztok obsahujúci 5 gramov NaCl v 100 gramoch vody bude mať hmotnostné percento 5 %.

Potrebujete pomôcť s kovalentnou väzbou? Pozrite si náš príspevok na blogu "Kovalentná väzba: definícia, vznik a typy s príkladmi".

Výpočet objemového percenta krok za krokom

Objemové percento je jednotka koncentrácie definovaná ako objem rozpustenej látky na 100 jednotiek objemu roztoku. Používa sa často v prípade, keď sú rozpustená látka aj rozpúšťadlo kvapaliny, napríklad pri obsahu alkoholu v nápojoch.

Príklad na výpočet objemového percenta

Ak chcete vypočítať objemové percento, vydeľte objem rozpustenej látky objemom roztoku a vynásobte 100. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 • Určte objem rozpustenej látky v litroch.
 • Určte objem roztoku v litroch.
 • Vydeľte objem rozpustenej látky objemom roztoku a vynásobte 100 a dostanete objemové percento.

Napr. roztok obsahujúci 50 ml etanolu v celkovom objeme 500 ml bude mať objemové percento 10 %.

Výpočet mólového zlomku roztoku krok za krokom

Mólový zlomok je jednotka koncentrácie, ktorá predstavuje pomer počtu mólov zložky k celkovému počtu mólov všetkých zložiek v roztoku. Je to bezrozmerná veličina, ktorá sa používa v rôznych oblastiach, napríklad vo fyzikálnej chémii a chemickom inžinierstve.

Príklad na výpočet mólového zlomku

Ak chcete vypočítať molový zlomok, vydeľte počet mólov zložky celkovým počtom mólov všetkých zložiek v roztoku. Postupujte podľa týchto krokov:

 • Vypočítajte počet mólov každej zložky v roztoku.
 • Zistite celkový počet mólov v roztoku.
 • Vydeľte počet mólov každej zložky celkovým počtom mólov a dostanete mólový zlomok každej zložky.

Príklad, ak máme roztok obsahujúci 1 mól NaCl a 10 mólov vody, mólový zlomok NaCl je 1/(1+10) = 0,09.

Ďalšie metódy na výpočet a vyjadrenie koncentrácie

Gramy na liter

Ide o jednotku, ktorá vyjadruje hmotnosť rozpustenej látky v gramoch prítomnej v jednom litri roztoku. Často sa používa v súvislosti s koncentráciou plynov vo vzduchu, napríklad v rámci úrovne znečistenia.

Formalita

Formalita sa používa v súvislosti so vzorcami namiesto molekúl. Formalita roztoku je počet vzorcových hmotností rozpustenej látky na liter roztoku. Používa sa pri riešení iónových zlúčenín, ktoré disociujú na viac ako jednu časticu.

Počet častíc na milión a Počet častíc na miliardu

Počet častíc na milión (ppm) a počet častíc na miliardu (ppb) sú jednotky používané na meranie koncentrácie veľmi zriedených roztokov alebo koncentrácie nepatrných množstiev. Napríklad pri sledovaní znečistenia a analýze stopových prvkov.

Príklady

Napr. roztok obsahujúci 20 g NaCl rozpusteného v celkovom objeme 1 l roztoku by mal hodnotu 20 g/l. Roztok NaCl s koncentráciou 1 F znamená, že v jednom litri roztoku máme jednu vzorcovú hmotnosť (58,44 g) NaCl. V roztoku s 5 mg rozpustenej látky v 1 kg rozpúšťadla by koncentrácia v ppm bola 5 ppm.

Úloha doučovateľov v chémii

Chémia môže byť zložitou oblasťou štúdia a pochopenie koncentrácie a jej výpočtu je pre pokrok kľúčové. Práve tu je úloha doučovateľa nenahraditeľnou. Doučovatelia môžu študentovi venovať individuálnu pozornosť, pomôcť objasniť pochybnosti a poskytnúť štruktúrovanú cestu učením. Môžu zjednodušiť zložité pojmy, pripraviť ďalšie úlohy na precvičovanie učiva a pomôcť študentom získať dôveru vo svoje schopnosti. Vďaka podpore kompetentného učiteľa sa zvládnutie takého náročného predmetu, akým je chémia, môže stať dosiahnuteľnejším cieľom.

Potrebujete pomôcť s chémiou? Zvážte individuálny prístup k doučovaniu. Vyhľadaním hesla "doučovateľ chémie Košice" alebo "učiteľ chémie Prešov" na platformách, ako je doucma.sk, objavíte doučovateľov pripravených prispôsobiť sa vášmu jedinečnému štýlu učenia.

Ak uprednostňujete skupinové štúdium, hľadajte "lekcie chémie Bratislava" alebo "hodiny chémie Trnava" a nájdite miestne inštitúcie, ktoré ponúkajú skupinové štúdium. Skupinové hodiny vytvárajú atmosféru spolupráce, ktorá môže uľahčiť pochopenie zložitých chemických pojmov.

Či už prostredníctvom individuálneho doučovania alebo skupinového štúdia, pochopenie chemických pojmov, ako sú napríklad výpočty koncentrácie, je na dosah.

Potrebujete pomôcť s témami z biológie? Či už študujete fotosyntézu, osmózu, zložitosti zelených rias alebo baktérie, naše zdroje budú určite skvelým pomocníkom.

Ako zvládnuť výpočet koncentrácie v chémii

Pochopenie a výpočet koncentrácie je v chémii základom. Nejde len o čísla, koncentrácia ovplyvňuje priebeh a výsledky chemických reakcií. Ako sme si ukázali, existuje viacero jednotiek koncentrácie, pričom každá z nich má špecifické použitie a využitie.

Kľúč k zvládnutiu výpočtov koncentrácie spočíva v nácviku a pochopení použitia každej jednotky. Znalosť výpočtu a interpretácie týchto jednotiek vám na vašej ceste chémiou určite poslúži, či už ide o molaritu pre reakčnú stechiometriu, molalitu pre koligatívne vlastnosti, normalitu pre titrácie alebo ppm pre stopové prvky.