Septembrová dilema. Aké krúžky vybrať?

Septembrová dilema. Aké krúžky vybrať?

Publikované: 26. 7. 2018 Autor: Juraj S.

September a s ním spojený začiatok školského roka je za dverami a opäť treba premýšľať nad voľnočasovou aktivitou pre deti či mládež.

Popri krúžkoch, ktoré ponúkajú samotné základné školy, základné umelecké školy či rôzne športové kluby, existujú organizácie, ktoré pracujú s voľným časom detí a mládeže. Na Slovensku pôsobia už niekoľko desaťročí a na rozdiel od iných mimoškolských aktivít sa mnohé venujú všestrannému rozvoju dieťaťa.

Voľnočasové aktivity pomáhajú deťom rozvíjať svoje schopnosti a nadanie, no zároveň ponúkajú mimoriadne dôležitý priestor na socializáciu..

Aj keď dieťa navštevuje viacero rôznych krúžkov, čas ktorý tam trávi, však riadia dospelí a opäť je len malý priestor na rozvoj vzájomných vzťahov s rovesníkmi.

Mládežnícke organizácie sú príležitosťou

Príležitosťou učiť sa tráviť čas mimo školy inak, spolu s možnosťou učiť sa, ako vzťahy nadväzovať i budovať, ako chápať svet okolo nás, jeho nástrahy, ako si osvojovať hodnoty na celý život, ponúkajú tzv. detské a mládežnícke organizácie. Nezľaknite sa slova „mládežnícke“, častokrát to znamená, že sú to hlavne mladí ľudia, ktorí sa deťom venujú. Tieto organizácie sa zaoberajú tzv. neformálnym vzdelávaním detí a mladých ľudí a predstavujú ideálnu živnú pôdu pre nadväzovanie rovesníckych a kamarátskych vzťahov.

Skúsenosti mladých ľudí, ale i dospelých, ktorí „prešli“ detskou alebo mládežníckou organizáciou ukazujú, že práve v tomto prostredí dokázali nadviazať veľmi silné vzťahy, ktoré pre nich boli oporou nielen v kritickom tínedžerskom veku, ale i rannej dospelosti. Často sú to vzťahy, ktoré im pomohli prekonať mnohé životné situácie, ktoré prináša prechod do dospelosti, či už je to nájdenie si dobrého zamestnania, bývania, založenia rodiny či celkového osamostatnenia sa.

Hravé aktivity

Aktivity v mládežníckych organizáciách sú realizované hravou a zábavnou formou. Deti sa v nich učia a osvojujú si tie zručnosti (soft skills), na ktoré nie je priestor v škole ani v iných mimoškolských zariadeniach. Základom sú pravidelné stretnutia, zvyčajne na týždennej báze. Tie dopĺňajú nepravidelné aktivity, a rok uzatvárajú letné tábory, ktoré sú príležitosťou pre upevnenia všetkých znalostí a zručností, na ktorých sa pracovalo počas roka.

Či už sú to komunikačné zručnosti, prezentačné zručnosti, manažérske zručnosti, kritické myslenie, schopnosť prevziať zodpovednosť, schopnosť tímovej práce, ale i mnohé iné, o ktorých počúvame, že bude nevyhnutné v budúcnosti ovládať. To všetko sa deje v neformálnom a prevažne v rovesníckom prostredí. S deťmi väčšinou pracujú mladí ľudia, treba však povedať tiež to, že sú na to vedení, trénovaní a školení. Oni sami sú potom vedení pracovníkmi s mládežou, ktorí zabezpečujú kontinuálny mentoring či koučing, vďaka čomu dokážu promptne reagovať na akýkoľvek problém, ktorý sa objaví. Malý vekový rozdiel zároveň robí to, že sa stávajú prirodzenými vzormi pre deti, ktoré vidia, akým môžem byť o 3 alebo 5 rokov

YMCA aktivity

Ymca lopta - odfotené počas  každoročného snemu. YMCA vyhlasuje na každý rok inú "YMCA world challenge". V tomto ročníku bol vyhlásený basketbal, preto sa rozhodli snem prepojiť s touto témou a zamerali ho na basketbal.

Cenovo dostupné aktivity

Dobrým dôvodom pre voľbu detskej alebo mládežníckej organizácie, ako doplnkovej aktivity pre vaše dieťa, môže byť aj cenová dostupnosť. Samotné členské je skôr len symbolické. Organizácie garantujú celoročný program, ktorý vyústi do letného tábora. Činnosť hlavne veľkých organizácií, ktoré majú celoslovenské pôsobenie, podporuje z malej časti aj štát svojimi dotáciami. Evidencia v štátnom dotačnom systéme je zároveň aj zárukou, že organizácia napĺňa štátom stanovené kvalitatívne kritériá, a teda rodič má ďalšiu záruku, že jeho dieťa je v dobrých rukách. Etablované, dobre fungujúce organizácie, ktoré sa venujú deťom a mládeži nájdete aj na webe platformy detských a mládežníckych organizácií Rady mládeže Slovenska (www.mladez.sk).