Hospodárska korešpondencia: Základné pravidlá písomnej komunikácie

Hospodárska korešpondencia: Základné pravidlá písomnej komunikácie

Publikované: 14. 5. 2019 Autor: Juraj S.

Hospodárska korešpondencia. Prežitok? Že písať emaily vie predsa každý? Dajte si pozor, aby ste v práci nič nepodcenili.

Zvládnuť základy hospodárskej či obchodnej korešpondencie a napísať úhľadný a bezchybný list (čítaj email) je v dnešnej dobe polovica úspechu. Vedieť správne naformulovať vaše myšlienky a požiadavky a dodať im správnu formu totiž neukazuje iba vašu profesionalitu, ale pre druhú stranu je znakom aj o vašej serióznosti.

Pravidlá korešpondencie

Ako napísať list, žiadosť, reklamáciu alebo sťažnosť? Úradné či obchodné listy píšeme podľa určitých pravidiel a majú predpísanú úpravu. U nás upravuje písanie písomností Slovenská technická norma STN 01 6910 a s ňou súvisiace normy. Každý obchodný list by mal obsahovať nasledovné náležitosti:

Záhlavie – po správnosti ho umiestňujeme 27 mm od horného okraja papiera. Súčasťou záhlavia je adresové pole odosielateľa. V prípade fyzickej osoby uveďte vaše meno, priezvisko a úplnú adresu. Právnická osoba uvedie názov spoločnosti, sídlo firmy a logo.

Adresa príjemcu – v obchodnom liste ju píšeme vpravo do predtlačeného poľa. Ak predtlačené pole nemáme, začneme od ľavého okraja ako text.

Oslovenie alebo doručovacie údaje – ak budete daný obchodný alebo úradný list posielať doporučene alebo prioritne, je potrebné uviesť túto informáciu nad adresu príjemcu.

list

Oslovenie v prípade súkromného listu patrí na rovnaké miesto.

Pravidlá písania adries

Správne napísané adresy vyzerajú približne takto:

Odvolávacie údaje – uveďte napríklad číslo listu, na ktorý reagujete (napríklad objednávka č. 26/2014) alebo podacie číslo.

Vec – heslovité vyjadrenie obsahu sa začína písať od ľavej strany veľkým začiatočným písmenom a neukončuje sa bodkou. Názov obsahu sa zvýrazňuje podčiarknutím, tučným písmom alebo ich kombináciou.

Oslovenie – patrí k profesijnej etikete. Začína sa od ľavého okraja a píšeme za ním čiarku, za ktorou nasleduje po vynechaní jedného riadka text listu začínajúci sa malým písmenom (pozor na automatické veľké písmená vo Worde).

Text listu – je jadrom celého listu, preto si na ňom dajte špeciálne záležať. Deľte text na odseky prázdnym riadkom. Dôležité časti listu môžete zvýrazniť tučným písmom alebo centrovaním.

Podpis – patrí na pravú stranu listu a umiestňujeme ho spravidla 2 – 3 riadky pod text listu.

Na čo sa zamerať pri písaní hospodárskej korešpondencie?

Ak chcete ovládať hospodársku korešpondenciu, mali by ste sa zamerať aj na:

- pravidlá písania a úpravy písomností podľa normy (STN 01 6910),

- interpunkčné znamienka a členenie textu,

- skratky, značky, písanie číslic, číslovanie,

- vec, oslovenie a text obchodného listu, pozdrav, pečiatka, podpis, prílohy.

Ďalšie pravidlá a normy pre hospodársku korešpondenciu

Základné pravidlá normovaného listu:

http://tana.masla.sk/word/norma.htm

Kompletné pravidlá – Slovenská technická norma:

https://www.tezaurus.sk/stn_01_6910.pdf

Vzor žiadosti:

http://www.profesia.sk/kariera-v-kocke/pracovny-servis/vzory-dokumentov/vzor-ziadosti-o-skoncenie-pracovneho-pomeru-dohodou/

Vzor reklamácie:

https://www.tlaciva-online.sk/tlacivo-vzor/reklamacia/