Author's photo
Silvia O.
matematika

Hyperbola

Ako mám narysovať hyperbolu, ktorá je daná 1F, 2F, b. Za odpoveď ďakujem.

Attachments:
Question image
1 answer
obrázok z Geogebry nájdete vyššie.

Postup:
Nájdeme S, stred úsečky F_1 F_2
Priamka F_1 F_2= o je os hyperboly
Rovnobežky b, b´ s osou o vo vzdialenosti b
Kružnica k(S,e) e=|F_1 S|
Priesečníky kružnice k s rovnobežkami – 4body
Asymptoty – krížom spojíme priesečníky kružnice a rovnobežiek
Kolmice na os cez priesečníky získame hlavné vrcholy AB |SA|=|SB|=a
Na narysovanie hyperboly môžeme použiť hyperoskulačné kružnice (stredy O_1,O_(2,) polomer ⌈O_1 A⌉=⌈O_1 A⌉) a asymptoty..