Určte ohraničenia ÚLP danej grafickým zobrazením konvenej množiny: pripustných riešení. Dani ÚLP vyriešte (použitím vhodného algoritmu) čít

Ahojte všetci, sedím 1 hodinu a neviem si rady s touto úlohou, veľmi prosím o pomoc

min z = 2x1+ (t+1)•x2

Prílohy:
Question image
1 odpoveď
Pôvodné zapojenie: drôt s odporom R, a môžete sa na to pozerať tak, že máte v sérii dva odpory (tie dve polovice drôtu) o veľkosti R/2.
Paralelné zapojenie: Dva odpory R/2 paralelne, teda výsledný odpor bude R/4 , pretože pre paralelné zapojenie platí r = r1 x r2/(r1+r2).
Komentáre:
Peter K.
Ospravedlňujem sa, napísal som odpoveď k nesprávnej úlohe!
Peter K.
No ale pár slov aj k tejto úlohe: Ohraničenia: Máme oblasť ohraničenú priamkami, tie budú mať rovnice typu a.x1 + b.x2 + c = 0. Potrebujeme skonštruovať tieto priamky a vyrobiť z nich nerovnosti typu a.x1 + b.x2 >= c. Takže napríklad horná červená čiara: pre body A a B máme a.2 + b.2 + c = 0 a a.4 + b + c = 0, odtiaľ 2.a = b, a teda b = 2, a = 1, c = -6 (máme voľnosť pri voľbe riešenia, ľubovoľný násobok je tiež riešenie). Rovnica priamky teda je x1 + 2.x2 - 6 = 0, a ohraničenie x1 + 2 x2 <= 6
Peter K.
... pretože oblasť je pod priamkou. Pre čiaru na osi x1 je ohraničenie x1 >= 0, podobné ohraničenie pre x2 nepotrebujeme. Pre ľavú čiaru máme body A=2,2 a bod 3, 0, takže a.2 + b.2 + c = 0, 3.a + c = 0, teda a = 2.b, a = 2, b=1, c = -6 a ohraničenie bude 2.x1 + x2 >= 6, resp. -2.x1 - x2 <= 6, aby sme mali správnu nerovnosť. Ostatné ľahko doplníte sami.
Peter K.
No a konečne riešenie: Máme parameter t, takže pre rôzne t môžeme mať rôzne riešenia. Pretože máme malý problém a vieme, že riešenie sa nachádza v niektorom vrchole prípustnej oblasti, jednoducho si vypočítajte z pre každý vrchol (napr. pre A to je zA = 2.2 + (t+1).2 = 6 + 2t, a potom riešte rovnice typu zA=zB, aby ste našli kritické hodnoty t, teda také, kde sa riešenie preleje do iného vrcholu.