Kedy a kde použiť will a kde going to

Rozdiel medzi budúcim časom / will/ a blízkym budúcim časom / going to /

4 odpovede
WILL: Keď hovoríme o faktoch v budúcnosti alebo o veciach, ktorým veríme, že sa v budúcnosti stanú:
The President will serve for four years.
The boss won't be very happy.
I'm sure you'll like her.
I'm certain he'll do a good job.

WILL: Ak nie sme si takí istí i budúcnosti, použijeme will + výrazy ako "probably", "possibly", "I think", "I hope":
I hope you'll visit me in my home one day.
She'll probably be a great success.
I'll possibly come but I may not get back in time.
I think we'll get on well.

GOING TO: Ak robíme úsudky/domnienky o budúcnosti na základe prítomnej situácie:
Not a cloud in the sky. It's going to be another warm day.
Look at the queue. We're not going to get in for hours.
The traffic is terrible. We're going to miss our flight.
Be careful! You're going to spill your coffee.

V momente rozhodnutia sa používame WILL. Keď hovoríme o tom, o čom sme sa už rozhodli, používame GOING TO:
I'll call Jenny to let her know. Sarah, I need Jenny's number. I'm going to call her about the meeting.
I'll come and have a drink with you but I must let Harry know. Harry, I'm going to have a drink with Simon.

Have fun :)
Peter is talking to Juraj.
Let´s have a party. That´s a great idea. We will invite a lot of people.

Používame will keď sa rozhodneme robiť niečo v čase rozprávania. Rozprávač sa ešte nerozhodol. Párty je nový nápad.

Later that day, Anna meets Artuh.

juraj and I have decided to have a party. We are going to have a party.

Going to používame keď sme už rozhodnutí, že urobíme niečo. Juraj sa už rozhodol, že pozve veľa ľudí predtým ako sa bavil s Arthurom.

ZHRNUTIE:

BUDÚCE UDALOSTI A SITUÁCIE (predpovedanie budúcnosti)

going to použijeme keď vieme, že sa niečo ide stať.
We are going to have a party.

v ostatných použijeme:
We will invite a lot of people.
I am going to si prelož ako chystám sa (niečo spraviť) a teda dôraz je na STAVE pripravovania sa
a I will je budúci čas, že niečo spravíš. Tu je dôraz na tom, že sa to stane V BUDÚCNOSTI
will sa používa pri tzv. predictions alebo sudden decision, to znamená, že sa rozhodujete v okamihu rozprávania....napr. These bags are heavy. a odpoveď: I will carry them for you. Alebo aj čo sa týka počasia I think it will rain soon.

going to je tzv. plánovaná budúcnosť, teda napr. idete na dovolenku, máte kúpené lístky a objednaný hotel. We are going for holidays in two weeks.
Komentáre:
Žanet W.
Doplním snáď ešte, že going to sa používa pri novoročných predsavzatiach: I'm going to eat less. I'm going to quit smoking. I'm not going to be lazy