Author's photo
Juraj S.
Excel

Excel funkcie SUM, AVERAGE, COUNT, MIN, MAX - ako fungujú

1 odpoveď
SUM - funkcia suma, ktorá spočíta sumu v označenom poli buniek

syntax funkcie SUM je: SUM(number1, [number2], [number3], [number4], ...)

jej tvar môže byť napr. =sum(A1,A2) alebo =SUM(M2:M5) ak označíme pole buniek

AVERAGE - funkcia vracia aritmetický primer z označených buniek alebo pola buniek

syntax funkcie AVERAGE je: AVERAGE(number1, [number2],...)

MIN - funkcia MIN vracia minimum, t.j. najmenšie číslo z označených buniek, alebo pola buniek

syntax funkcie MIN je: MIN(number1,number2,...)

MAX - funkcia MAX vracia maximzn, t.j. najväčšie číslo z označených buniek, alebo pola buniek

syntax funkcie MAX je: MAX(number1,number2,...)
Prílohy:
Answer image