Author's photo
Juraj S.
Excel

EXCEL - funkcia VLOOKUP a HLOOKUP

1 odpoveď
funkcia vlookup patrí medzi vyhľadávacie funkcie v Excely. Funkcia VLOOKUP vyhľadáva vertikálne t.j. po stľpcoch.

Jej najčastejšie využitie je možné si predstaviť v prípade, ak máme dáta s dvomi súbormi alebo sheetmi a potrebujeme dáta z jednej tabuľky priradiť do druhej na základe rovnakých hodnôt - stĺpcov.
syntax funkcie je VLOOKUP(lookup_value, table_array, col_index_num, [range_lookup])

lookup_value: je hodnota, ktorú hľadám, v tabuľke kam chcem doplniť dáta

table_array: je označenie poľa buniek (odporúčam označovať vždy celé stĺpce) v súbore, alebo sheete odkiaľ dáta hľadám. Je potrebné aby sa hľadané dáta v súbore boli vždy napravo od stĺpca podľa ktorého vyhľadávame

col_index_num: je označenie čísla stĺpca - inak povedané o koľko stĺpcov vedľa sa nachádza stĺpec, ktorý cheme priradiť (obr. stĺpec F je prvý stĺpec, stĺpec G je druhý v poradí preto by sme zvolili argument 2)

[range_lookup]: je potrebné zvoliť hodnotu TRUE alebo FALSE - pri zvoleni FALSE bude funkcia vyhľadávať iba presnú zhodu, pri zvolení TRUE je zhoda voľná, čiže by do výberu spadali aj zaokrúhlené čísla a podobne.

Funkcia HLOOKUP funguje úplne totožne, ale jej vyhľadávanie prebieha horizontálne t.j. po riadkoch.
Prílohy:
Answer image