písanie veľkého písmena podstatných mien

1 odpoveď
1. Mená a priezviská

2. Privlastňovacie prídavné mená (prípony -ov, -in), ktoré sú odvodené od vlastných mien

3. Pomenovania príslušníkov národov

4. Pomenovania obyvateľov

5. Prívlastky v menách historických osobností a na znak úcty

6. Mená a názvy ulíc, námestí, mostov a pod.; zemepisných a astronomických útvarov; inštitúcií a organizácií; novín, časopisov, dokumentov; sviatkov atď.

7. Oslovenia zámenami v listoch, telegramoch, blahoželaniach a iných písomných prejavoch (ak oslovujeme konkrétne osoby)