Nasledujúca úloha obsahuje slovo alebo slovné spojenie, za ktorým sú uvedené štyri možnosti.

K danému slovu vyberte to ktoré sa najviac približuje k jeho opačnému významu.
Adekvátny
a)neprimeraný
b) neprispôsobivý
c) nezodpovedný
d) neadaptovaný
Ďakujem krásne za vyriešenie a vysvetlenie danej úlohy. Eva

1 odpoveď
Význam slova "adekvátny" chápeme, že niečo je primerané alebo zodpovedajúce niečomu (vyhovuje napr. požiadavkám, podmienkam a pod.). Pre lepšie pochopenie by som si možnosti previedla do kladného významu, na základe čoho bude ľahšie vidieť rozdielne významy. Zápor ne- si nebudeme všímať a už si len všímame význam jednotlivých slov:
a) primeraný - vhodný, vyhovujúci, napr. podmienkam
b) prispôsobivý - niečo alebo niekto sa prispôsobí, napr. situácii
c) zodpovedný - zodpovedať za niečo, napr. za následky
d) adaptovaný - prispôsobený, napr. prostrediu

Stačí už len porovnať významy týchto slov s významom slova "adekvátny". Vidíme, že slovo opačného významu k slovu adekvátny bude možnosť a), t. j. neprimeraný.

V prípade, že by vám úloha alebo vysvetlenie neboli jasné, môžete ma kontaktovať do správy :)

Komentáre:
Eva Č.
Ďakujem krásne za zrozumiteľné vysvetlenie, je mi to jasné a takto budeme pristupovať aj k obdobným úlohám so synom.