Dôležitosť raného jazykového vzdelávania: Prečo budúci úspech vášho dieťaťa začína už teraz

Dôležitosť raného jazykového vzdelávania: Prečo budúci úspech vášho dieťaťa začína už teraz

Publikované: 9. 2. 2023 Autor: Juraj S.

Učenie sa cudzích jazykov je základným aspektom vývoja dieťaťa a začiatok s učením sa druhého jazyka v ranom veku môže mať veľmi pozitívny vplyv na jeho vývoj a budúcnosť. Deti, ktoré sa v ranom veku stretávajú s viacerými jazykmi, sa s väčšou pravdepodobnosťou stanú dvoj alebo viacjazyčnými, čo má celý rad kognitívnych, sociálnych a emocionálnych výhod. V tomto príspevku sa budeme venovať tomu, prečo je učenie sa jazykov v ranom veku dôležité, ako môžete podporiť rozvoj jazykov vášho dieťaťa a aké rôzne výhody môže mať.

Prínosy pre kognitívny vývoj

Súvislosť medzi jazykom a kognitívnym vývojom je nepopierateľná a kontakt s jazykmi v ranom veku môže mať trvalý a pozitívny vplyv na pamäť, schopnosť riešiť problémy a celkovú funkciu mozgu dieťaťa. Štúdie preukázali, že učenie sa jazykov v ranom veku môže formovať neurónové siete v mozgu dieťaťa, čo mu umožňuje efektívnejšie spracovávať informácie a riešiť problémy. Okrem toho výskum tiež naznačil, že stretávanie sa s viacerými jazykmi v ranom veku môže zlepšiť kognitívne schopnosti, ako je kreativita, pozornosť a kritické myslenie.

Kognitívne výhody vzdelávania jazykov v ranom veku:
 • Jazyk je kľúčový pre komunikáciu a myslenie
 • Včasné učenie sa jazykov ovplyvňuje kognitívne schopnosti
 • Mozog je vnímavý a flexibilný už v ranom veku
 • Ľahké osvojenie si nových zvukov a slov
 • Včasná expozícia formuje neurónové siete
 • Zlepšuje schopnosť spracovávať, riešiť problémy a ukladať do pamäte

Viaceré výskumy ukázali, že skoré stret s viacerými jazykmi môže mať ešte väčší vplyv na kognitívny vývoj. Deti, ktoré sú vystavené viac ako jednému jazyku, majú tendenciu mať lepšiu kognitívnu flexibilitu, čo im umožňuje prepínať medzi jazykmi a štýlmi myslenia ľahšie. Toto vystavenie rôznym kultúram, jazykom a spôsobom myslenia môže viesť aj k zlepšeniu kreativity, pozornosti a schopnosti kritického myslenia.

Silnejšie sociálne a emocionálne zručnosti

Jazykové vzdelávanie môže deťom pomôcť rozvíjať dôležité sociálne a emocionálne zručnosti. Tým, že sa deti naučia efektívne komunikovať, môžu vytvárať pevnejšie vzťahy so svojimi rovesníkmi, pochopiť názory iných a riešiť konflikty pozitívnejším spôsobom. Včasné oboznamovanie sa s rôznymi jazykmi a kultúrami môže pomôcť posilniť empatiu, rozšíriť kultúrne obzory detí a podporiť rešpekt a toleranciu voči rozmanitosti. Získanie silných základov sociálnych a emocionálnych zručností prostredníctvom jazykového vzdelávania v ranom detstve pomôže dieťaťu v osobnom aj pracovnom živote. Môže zlepšiť vzťahy a posilniť väzby s ostatnými, čo vedie k plnšiemu osobnému životu. Okrem toho, ak má dieťa efektívne zručnosti v oblasti riešenia konfliktov a riešenia problémov, jeho každodenné interakcie môžu byť plynulejšie a harmonickejšie. Silné sociálne a emocionálne zručnosti tiež môžu prispieť aj k celkovej duševnej a emocionálnej pohode človeka, pretože mu pomáhajú zvládať stres a byť odolnejší v náročných situáciách. Okrem toho môžu mať tieto zručnosti pozitívny vplyv aj na akademický a profesionálny výkon človeka, čo vedie k lepším známkam, vyššej spokojnosti v práci a lepším kariérnym vyhliadkam. Disponovanie silnými sociálnymi a emocionálnymi zručnosťami môže tiež posilniť empatiu a súcit s ostatnými, čím sa podporuje láskavejšia a inkluzívnejšia spoločnosť.

Prínosy dvojjazyčnosti a viacjazyčnosti

Dvojjazyčnosť a viacjazyčnosť sa v dnešnom globalizovanom svete stávajú čoraz viac cenenými zručnosťami. Zistilo sa dokonca, že deti, ktoré sú dvoj alebo viacjazyčné, majú lepšie schopnosti riešiť problémy a lepšiu pamäť. Okrem toho dvoj alebo viacjazyčnosť môže viesť k lepšiemu kultúrnemu porozumeniu a empatii, ako aj k zlepšeniu sociálnych a komunikačných zručností. Dvojjazyční ľudia majú tiež konkurenčnú výhodu na trhu práce, pretože sú schopní pracovať vo viacerých krajinách a komunikovať so širším okruhom ľudí.

Prínosov dvojjazyčnosti a viacjazyčnosti je mnoho, od spoločenských až po profesionálne. Niektoré z týchto výhod sú nasledovné:
 • Zlepšenie schopnosti riešiť problémy
 • Zlepšená pamäť
 • Väčšie kultúrne porozumenie a empatia
 • Zlepšenie sociálnych a komunikačných zručností
 • Schopnosť orientovať sa v rôznych kultúrnych perspektívach
 • Schopnosť pracovať vo viacerých krajinách a komunikovať so širším okruhom ľudí
 • Konkurenčná výhoda na trhu práce

Ako vzdelávanie jazykov v ranom detstve ovplyvňuje budúci akademický úspech

Včasné učenie sa jazykov môže mať významný vplyv na budúce študijné úspechy. Deti, ktoré sa začnú učiť jazyk v ranom veku, majú väčšiu pravdepodobnosť, že budú dosahovať dobré výsledky aj v iných predmetoch, napríklad v matematike a prírodných vedách. Okrem toho silné základy angličtiny môžu viesť k úspechu v medzinárodných vzťahoch a komunikácii, vďaka čomu sú dobre pripravené na to, aby sa im darilo v čoraz viac prepojenom svete.

Nižšie uvádzame niekoľko spôsobov, ako učenie sa jazykov v ranom veku prospieva budúcim akademickým úspechom:

Zlepšuje kognitívny vývoj:

Vzťah k viacerým jazykom v ranom veku zlepšuje kognitívne schopnosti, ako je riešenie problémov, pamäť a pozornosť k detailom, ktoré sú v mnohých profesijných oblastiach veľmi cenené.

Zlepšuje jazykové znalosti:

Deti, ktoré sa učia jazyk v ranom veku, majú väčšiu pravdepodobnosť, že sa naučia jazyk ako rodený a budú mať lepší prízvuk.

Podporuje rozvoj gramotnosti:

Silné jazykové základy môžu deťom pomôcť pri čítaní, písaní a jazykových zručnostiach, ktoré sú základom akademického úspechu.

Zvyšuje kultúrne povedomie:

Poznávanie a ovládanie cudzieho jazyka deti oboznamuje s rôznymi kultúrami, podporuje toleranciu a rešpektovanie rôznych názorov.

Zlepšuje celkové študijné výsledky:

Výskum ukázal, že žiaci, ktorí sa učia jazyk v ranom veku, majú tendenciu dosahovať lepšie výsledky v predmetoch naprieč učebnými osnovami, ako sú matematika a prírodné vedy.

Pripravuje sa na budúce príležitosti:

Dvojjazyčnosť a viacjazyčnosť sú v dnešnom globalizovanom svete vysoko cenené a včasné učenie sa jazykov poskytuje konkurenčnú výhodu pre budúce vzdelávanie a kariérne príležitosti.

Jazyky budúcnosti: ktorý jazyk si vybrať? Ako sme už uviedli vyššie, učenie sa jazykov v ranom veku môže deťom otvoriť svet príležitostí v osobnom aj pracovnom živote. Výskum ukázal, že učenie sa druhého jazyka v ranom veku môže mať pozitívny vplyv na celkové študijné výsledky dieťaťa a môže zvýšiť jeho schopnosť učiť sa ďalšie jazyky v budúcnosti a znalosť viacerých jazykov môže zvýšiť jeho pracovné vyhliadky v čoraz globalizovanejšom svete.

Takže, ktoré jazyky sú pre deti najvýhodnejšie na učenie? Pri výbere jazyka, ktorý sa má dieťa učiť, je dôležité zvážiť dlhodobý prínos a mať na pamäti individuálne potreby, záujmy a plány dieťaťa do budúcnosti. Učením sa všeobecne rozšíreného a žiadaného jazyka môže dieťa zvýšiť svoje šance na úspech v globálnej ekonomike a mať viac príležitostí komunikovať a nadväzovať kontakty s ľuďmi z rôznych kultúr.

Z tohto hľadiska sú pre deti v budúcnosti najvýhodnejšie tie jazyky, ktorými sa bežne hovorí a ktoré sú žiadané v globálnej ekonomike. Nižšie uvádzame niektoré z najväčších jazykov budúcnosti:

Angličtina:

Angličtina je i naďalej dominantným jazykom medzinárodnej komunikácie, obchodu a technológií a pravdepodobne ním zostane aj v budúcnosti.

Mandarínska čínština:

Mandarínska čínština je najrozšírenejším jazykom na svete a rastúca ekonomická sila Číny znamená, že mandarínska čínština bude pravdepodobne čoraz dôležitejšia v globálnej ekonomike.

Španielčina:

Španielčina je rozšírená v mnohých krajinách sveta a jej používanie v Spojených štátoch rastie. Španielčina je tiež úradným jazykom v 21 krajinách a je široko používaná v medzinárodných organizáciách.

Arabčina:

Arabčina je rozšírená na Blízkom východe, v severnej Afrike a ďalších krajinách a je úradným jazykom 26 krajín. Vďaka rastúcemu významu Blízkeho východu v globálnej politike a rastúcemu dopytu po arabsky hovoriacich odborníkoch je arabčina výhodným jazykom na štúdium.

Francúzština:

Francúzština je úradným jazykom v 29 krajinách a je široko používaná v medzinárodných organizáciách. Je to aj jazyk kultúry a je užitočný pre deti, ktoré majú záujem o literatúru, umenie a hudbu.

Ako podporiť jazykové zručnosti ako rodič alebo opatrovateľ

Ak ste sa s dieťaťom rozhodli vydať na novú cestu učenia sa jazykov, možno hľadáte rady, ako najlepšie podporiť dieťa pri učení. Prvé roky života dieťaťa sú z hľadiska jeho jazykového vývoja rozhodujúce a rodičia a opatrovatelia zohrávajú v tomto procese dôležitú úlohu. Tým, že podporujú prostredie bohaté na jazykové znalosti a podporujú vystavenie sa jazyku, môžu podporiť jazykový rast dieťaťa.

 • Pravidelné používanie jazyka v domácnosti, ak ho sami ovládate
 • Spoločné čítanie kníh
 • Spievanie piesní
 • Účasť na jazykových hrách a aktivitách
 • Pravidelné rozprávanie s dieťaťom a umožnenie mu vyjadrovať sa v jazyku, ktorý sa učí
 • Zlepšenie jazykových schopností
 • Zvýšenie dôvery v používanom jazyku

Vyhľadanie pomoci od učiteľa

Rodičia a opatrovatelia môžu navyše požiadať o ďalšiu podporu odborníkov v oblasti vzdelávania, ako sú učitelia a vychovávatelia, aby ďalej zlepšili jazykový rozvoj svojho dieťaťa. Ak chcete nájsť miestneho osobného učiteľa v blízkosti miesta vášho bydliska, môžete vyhľadávať prostredníctvom učiteľských webových stránok alebo platforiem, napríklad pomocou vyhľadávacích výrazov, ako sú "doučovanie Bratislava" alebo "učiteľ jazykov Prievidza". Zapísanie do jazykových kurzov alebo na hodiny s bohatým jazykovým obsahom môže tiež poskytnúť príležitosť na štruktúrovanejšie učenie sa jazyka a kontakt s inými rodenými hovoriacimi. Tie môžete nájsť vyhľadaním anglickej triedy alebo lekcií "vaše mesto" (napr. anglická trieda Poprad alebo lekcie angličtiny Banská Bystrica. Celkovo možno povedať, že úloha rodičov a opatrovateľov je pri podpore jazykových zručností malých detí zásadná a ich aktívna účasť môže mať významný vplyv na dlhodobé jazykové schopnosti a úspech dieťaťa. Stratégie, ako spraviť z učenia jazykov detí zábavný a pútavý zážitok Učenie jazykov by malo byť pre deti príjemným a interaktívnym zážitkom. Začlenenie hier, piesní a multimédií spraví učenie jazykov pútavejším a zábavnejším. Zdroje na učenie sa jazykov založené na technológiách, ako sú interaktívne aplikácie, videá a vzdelávacie webové stránky, môžu deťom poskytnúť zábavný a efektívny spôsob, ako si precvičiť svoje jazykové zručnosti. Okrem toho môže prihlásenie dieťaťa na jazykové kurzy alebo kultúrne podujatia tiež pomôcť podporiť jeho lásku a záujem o štúdium jazykov. Ak by ste chceli získať ďalšie tipy, ako urobiť z učenia sa jazyka dieťaťu zábavný a pútavý zážitok, môžete si pozrieť náš príspevok .

Niekoľko kľúčových tipov z tohto príspevku:

Deti sa budú do procesu učenia zapájať častejšie, ak ich to bude baviť. Aby ste udržali záujem a motiváciu dieťaťa, začleňte do vyučovania aktivity založené na hre, ako sú hry, piesne a príbehy. Môžete sa napríklad hrať hry na budovanie slovnej zásoby, ktoré deťom pomôžu precvičiť si nové slová. Môžete tiež použiť piesne a príbehy na upevnenie slovnej zásoby a gramatických štruktúr zábavným a pútavým spôsobom.

Tu je niekoľko návrhov zábavných aktivít, ktoré môžete použiť počas hodín angličtiny:

 • Hranie rolí: Nechajte dieťa zahrať si rôzne scenáre, napríklad objednávanie jedla v reštaurácii alebo návštevu lekára.
 • Príbeh: Povzbudzujte deti, aby zábavnou a interaktívnou formou rozprávali svoje vlastné príbehy alebo ich zahrali.
 • Hudba a pieseň: Pomocou piesní a rýmovačiek pomôžete deťom naučiť sa slovnú zásobu a gramatiku zábavným a zapamätateľným spôsobom.
 • Remeslá a projekty: Nechajte dieťa vytvoriť si vlastné projekty, ako je napríklad výroba albumu alebo plagátu, ktoré pomôžu upevniť slovnú zásobu a gramatiku.
 • Hľadanie pokladov:
 • Vytvorte hru na hľadanie pokladu s indíciami napísanými v angličtine, ktorá deťom pomôže zábavnou a interaktívnou formou precvičiť slovnú zásobu a gramatiku.

Dôležitosť angličtiny ako globálneho jazyka

Angličtina je všeobecne uznávaná ako globálny jazyk obchodu a komunikácie. Ak s ňou deti začnú včas, môžu získať pevné základy angličtiny a zvýšiť svoje šance na úspech v medzinárodných vzťahoch. Okrem toho dobrá znalosť angličtiny môže otvoriť nové možnosti cestovania a práce.

Angličtina je najrozšírenejším jazykom na svete a používa sa na komunikáciu v rôznych oblastiach vrátane vzdelávania, technológií, médií a vedy. Okrem toho je angličtina jazykom medzinárodného obchodu, cestovného ruchu a diplomacie, takže je nevyhnutná pre úspech v mnohých medzinárodných interakciách.

Záver

Učenie sa angličtiny v ranom veku môže byť pre deti významnou výhodou v ich budúcom napredovaní. Výskum ukázal, že deti, ktoré sa začnú učiť angličtinu ako druhý jazyk v ranom veku, majú tendenciu mať lepšiu výslovnosť, slovnú zásobu a gramatické zručnosti v porovnaní s deťmi, ktoré sa začnú učiť neskôr. Okrem toho majú deti, ktoré sa učia anglický jazyk v ranom veku, väčšiu šancu dosiahnuť plynulosť a úroveň znalosti podobnú materinskému jazyku, čo môže mať pozitívny vplyv na ich budúci akademický a profesionálny úspech.