Prekonávanie jazykových bariér na pracovisku: Kľúčové tipy pre osoby, pre ktoré angličtina nie je materinským jazykom

Prekonávanie jazykových bariér na pracovisku: Kľúčové tipy pre osoby, pre ktoré angličtina nie je materinským jazykom

Publikované: 7. 3. 2023 Autor: Juraj S.

Pracovisko je čoraz viac globalizované a rôznorodé. Stretávajú sa tu ľudia z rôznych kultúrnych a jazykových prostredí, aby spolupracovali a pracovali na dosiahnutí spoločného cieľa. Hoci táto rozmanitosť môže priniesť jedinečné pohľady a prístupy k riešeniu problémov, môže tiež spôsobiť komunikačné problémy pre osoby, pre ktoré angličtina nie je rodným jazykom.

Jazykové bariéry môžu nerodeným anglicky hovoriacim osobám sťažovať efektívnu komunikáciu s kolegami, manažérmi a klientmi, čo môže viesť k nedorozumeniam a potenciálnym konfliktom. Okrem toho môžu jazykové bariéry ovplyvniť pracovný výkon, čo znemožňuje plnenie úloh a dosahovanie pracovných cieľov.

So správnymi stratégiami a nástrojmi však môžu osoby, pre ktoré nie je angličtina materinským jazykom, tieto jazykové bariéry prekonať a zlepšiť svoje komunikačné schopnosti na pracovisku. Cieľom tohto blogového príspevku je poskytnúť praktické tipy a návody pre nerodených hovorcov angličtiny, ktoré im pomôžu prekonať jazykové bariéry a dosiahnuť úspech na pracovisku.

Či už chcete zlepšiť svoje jazykové znalosti, budovať vzťahy s kolegami alebo zvýšiť svoj výkon v práci, tento blogový príspevok vám poskytne cenné informácie, ktoré vám pomôžu prekonať jazykové bariéry a dosiahnuť úspech na pracovisku.

Zlepšite si svoje jazykové znalosti

Po prvé: zlepšenie vašich jazykových zručností v angličtine je najúčinnejším spôsobom, ako prekonať jazykové bariéry na pracovisku. Existuje mnoho spôsobov, ako si zlepšiť jazykové zručnosti, vrátane navštevovania kurzov, používania aplikácií na učenie sa jazykov, sledovania televíznych relácií a filmov v angličtine, cestovania alebo pobytu v zahraničí a cvičenia s rodenými hovoriacimi. Učenie sa jazyka si vyžaduje čas a odhodlanie, ale jeho prínos môže byť významný nielen na pracovisku, ale v mnohých oblastiach vášho života. Ovládanie iných jazykov rozšíri váš obzor a pomôže vám pochopiť iné kultúry a spôsoby života, čo zase obohatí ten váš. Viac tipov a informácií o tom, ako môžete rozvíjať svoje znalosti angličtiny na pracovisku, nájdete v našom blogovom príspevku ako si zlepšiť obchodnú angličtinu. Ak sa budete vo svojich základných znalostiach angličtiny cítiť sebaisto, môžete získať certifikát. Ten predstavuje cenný zdroj na globalizovanom trhu práce - zdroje o tom, ktorý typ certifikátu je pre vás vhodný, nájdete v našom príspevku na blogu výbere správneho certifikátu pre vašu kariéru. Na certifikačnú skúšku sa môžete lepšie vďaka nasledujúcemu príspevku pod názvom kompletná príprava na skúšku z angličtiny.

Nebojte sa požiadať o vysvetlenie Keď vstúpite do medzinárodného pracovného prostredia, môžete sa stretnúť so situáciami, v ktorých budete mať pocit, že ste nepochopili buď jazykový, sociálny alebo kultúrny kontext. Ak niečomu nerozumiete, nebojte sa požiadať o vysvetlenie. Vždy je lepšie požiadať o vysvetlenie, ako si vytvárať domnienky a nesprávne chápať to, čo sa komunikuje - to by mohlo vyvolať nedorozumenie aj u osoby, s ktorou hovoríte, a mohlo by to spôsobiť rôzne typy konfliktov. Svojich kolegov alebo nadriadeného zdvorilo požiadajte o vysvetlenie alebo zopakovanie toho, čo povedali, prípadne o vysvetlenie iným spôsobom. Pomôže vám to nielen pochopiť, čo sa komunikuje, ale aj ukázať, že máte záujem o rozhovor a chcete sa učiť. Príklady zdvorilých vysvetlení:
  • Ospravedlňujem sa, že vás prerušujem, ale celkom som to nepochopil. Môžete to, prosím, zopakovať? (I’m sorry to interrupt, but I didn’t quite catch that. Can you please repeat?)
  • Chcem sa uistiť, že tomu úplne rozumiem. Môžete, prosím, potvrdiť, že to, čo ste povedali, bolo....(I want to make sure I understand that completely. Can you please confirm that what you said was….)
  • Ospravedlňte ma, nie som si istý, či som to správne pochopil. Mohli by ste to, prosím, vysvetliť ešte raz a jednoduchšie?(Excuse me, I’m not sure I understood that correctly. Could you please explain it again in simpler terms?)

Čítanie a písanie v angličtine

Čítaním a písaním si v angličtine môže tiež pomôcť zlepšiť vaše jazykové schopnosti. Čítanie kníh, novín a časopisov v anglickom jazyku vám pomôže lepšie sa oboznámiť s jazykom a zlepšiť si slovnú zásobu. Písaním v angličtine si môžete precvičiť gramatiku a štruktúru viet. Začať môžete s jednoduchými e-mailami kolegom alebo písaním krátkych správ. Začlenenie angličtiny do každodenného pracovného života vám pomôže, aby sa stala prirodzenou súčasťou vašej pracovnej náplne - je to tiež najjednoduchší spôsob postupného zlepšovania sa v angličtine, pretože k nemu dôjde automaticky, keď si ju budete pravidelne precvičovať.

Tu je niekoľko najlepších tipov na precvičovanie čítania a písania v angličtine:

  • Prvidelne a veľa čítajte, aby ste si zlepšili slovnú zásobu a porozumenie
  • Praktizujte techniky aktívneho čítania, ako napríklad podčiarkovanie a sumarizovanie
  • Využívajte podnety na písanie a precvičujte zručnosti v písaní
  • Vyžadujte od učiteľov, lektorov alebo jazykových partnerov spätnú väzbu. Zlepšíte si tak zručností v písaní

Ak si chcete prečítať ešte prepracovanejšie tipy na precvičovanie čítania a písania, pozrite si tento príspevok o efektívnych študijných technikách.

Najdite si jazykového partnera na výmenu alebo lektora

Nájdenie partnera na jazykový výmenný pobyt môže byť skvelým spôsobom, ako si zlepšiť jazykové znalosti a prekonať jazykové bariéry na pracovisku. Partner na jazykový výmenný pobyt je osoba, ktorá ovláda jazyk, ktorý sa snažíte naučiť, a má záujem naučiť sa váš jazyk. Môžete si navzájom precvičovať rozprávanie a získať spätnú väzbu o svojich jazykových zručnostiach. Môže to byť zábavný a účinný spôsob, ako si zlepšiť jazykové zručnosti a budovať vzťahy s kolegami. Ak sa vám nepodarí nájsť vhodného jazykového partnera, môžete namiesto toho zvážiť osobného lektora. Pre úspešný proces učenia je nevyhnutné nájsť si lektora, ktorý vám poskytne poradenstvo a podporu a ktorý chápe vašu potrebu zlepšiť si angličtinu v obchodných situáciách. Osobná výučba môže byť užitočná pri získavaní spätnej väzby, ktorá vás motivuje a udrží na správnej ceste, opraví prípadné chyby v gramatike a výslovnosti a pomôže vám stanoviť si ciele pri učení (tipy na zlepšenie anglickej gramatiky nájdete v našom blogovom príspevku o častých gramatických chybách).

Ak sa rozhodnete nájsť miestneho učiteľa, webové stránky s doučovaním vám umožnia vyhľadávať konkrétne podľa vašich potrieb, napríklad doučovanie obchodnej angličtiny Prešov alebo angličtina Žilina. Takto si budete môcť nájsť doučovateľa, ktorý vám pomôže s vašimi špecifickými potrebami. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako vám môže doučovateľ pomôcť zlepšiť vaše jazykové znalosti, prejdite na náš blogový príspevok o výhodách individuálneho doučovania angličtiny.

Navštevujte jazykové kurzy alebo semináre

Účasť na jazykových kurzoch alebo seminároch môže byť tiež účinným spôsobom, ako zlepšiť svoje jazykové znalosti. Mnohé spoločnosti ponúkajú jazykové kurzy alebo lekcie pre osoby, pre ktoré nie je angličtina rodným jazykom. Tieto kurzy môžu poskytnúť štruktúrované učenie a pomôcť vám zlepšiť jazykové zručnosti vo formálnejšom prostredí. Môžu tiež poskytnúť príležitosť stretnúť sa s inými osobami, pre ktoré angličtina nie je rodným jazykom, a vytvoriť si sieť podpory. Ak chcete nájsť miestnu jazykovú triedu v blízkosti miesta, kde žijete a pracujete, vyhľadajte kľúčové slová, ako napríklad hodiny angličtiny Bratislava alebo Lekcie angličtiny Trenčín.

Pozor na kultúrne rozdiely

Kultúrne rozdiely môžu prispieť aj k jazykovým bariéram na pracovisku. Osoby, pre ktoré angličtina nie je materinským jazykom, nemusia poznať niektoré idiómy, slang alebo kultúrne odkazy, ktoré používajú rodení Angličania. Okrem toho budú mať rôzne kultúry odlišné normy, pokiaľ ide o pracovnú kultúru, medziľudské vzťahy aj niečo tak jednoduché, ako je to, o čom sa rozprávate počas obeda. V dôsledku toho môže byť komunikácia náročnejšia. Na prekonanie týchto prekážok je dôležité pamätať na kultúrne rozdiely a v prípade potreby si nájsť čas na ich vysvetlenie. Opäť platí, že ak si nie ste istí niečím, čo mal na mysli alebo urobil člen vášho tímu, manažér alebo klient, požiadajte ho o vysvetlenie a snažte sa čo najviac nevytvárať žiadne predpoklady skôr, ako sa situácia objasní.

Dole uvádzame niekoľko príkladov odlišnej pracovnej kultúry:

Štýl komunikácie: V niektorých kultúrach sa uprednostňuje priama komunikácia, zatiaľ čo v iných je bežnejšia nepriama komunikácia. V niektorých kultúrach sa napríklad môže považovať za neslušné hovoriť priamo a asertívne, zatiaľ čo v iných sa priamosť podporuje.

Vnímanie času: Rôzne kultúry majú rôzne vnímanie času. V niektorých kultúrach sa napríklad vysoko cení dochvíľnosť, zatiaľ čo v iných je niekoľko minútové meškanie prijateľné. To môže viesť k nedorozumeniam a konfliktom na pracovisku, najmä pri plánovaní stretnutí alebo schôdzok.

Vyváženie pracovného a osobného života: Vyváženie pracovného a osobného života sa na celom svete nepovažuje za úplne rovnaké. Niektoré kultúry napríklad uprednostňujú rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom a môžu odísť z práce skôr, aby sa venovali osobným povinnostiam, zatiaľ čo v iných kultúrach sa práca považuje za najvyššiu prioritu.

Osobný priestor: Osobný priestor sa môže v jednotlivých kultúrach líšiť, pričom niektoré kultúry si cenia osobný priestor a iným vyhovuje tesná blízkosť. To môže ovplyvniť interakcie s kolegami a klientmi, najmä počas stretnutí alebo pri vítaní niekoho.

Proces rozhodovania: Niektoré kultúry si cenia individuálne rozhodnutia, zatiaľ čo iné uprednostňujú skupinové rozhodnutia. To môže ovplyvniť tímovú dynamiku a spoluprácu na pracovisku.

Oblečenie: Rôzne kultúry majú rôzne normy pre oblečenie. Niektoré kultúry uprednostňujú formálnejšie oblečenie na pracovisku, zatiaľ čo iné môžu byť uvoľnenejšie. To môže viesť k nedorozumeniam a konfliktom na pracovisku, najmä pri práci s kolegami z rôznych kultúrnych prostredí.

Vybudujte si vzťahy s rodenými hovoriacimi

V súvislosti s témou kultúrnych rozdielov môže byť budovanie vzťahov s ľuďmi iných národností vrátane rodených hovorcov skvelým spôsobom, ako zlepšiť svoje jazykové znalosti a prekonať jazykové bariéry na pracovisku. Snažte sa budovať vzťahy s kolegami, s ktorými potrebujete hovoriť po anglicky, a pravidelne sa s nimi rozprávajte. Pomôže vám to precvičiť si jazykové zručnosti a pohodlnejšie hovoriť po anglicky. Budovanie vzťahov vám tiež pomôže vybudovať si podpornú sieť a cítiť sa na pracovisku príjemnejšie, vďaka čomu sa zníži pravdepodobnosť nedorozumení a nepríjemných situácií.

Ďalšie tipy, ako prekonať jazykové bariéry v práci:

Keď sme sa venovali niektorým základným snahám, ktoré môžete vynaložiť na zlepšenie svojich sociálnych a profesionálnych zručností na medzinárodnom pracovisku, prejdeme si niektoré ďalšie možnosti ako vynaložiť snahu, ktoré môžete vynaložiť na začlenenie globálneho, kultúrneho a jazykového povedomia do svojho pracovného výkonu.

Hovorte pomaly a zreteľne

Rozprávanie pomaly a zreteľne môže pomôcť osobám, pre ktoré angličtina nie je materinským jazykom, pochopiť, čo sa hovorí. Pri rozprávaní sa snažte používať jednoduchý jazyk a vyhýbajte sa používaniu zložitých slov alebo fráz, ktoré môžu byť ťažko zrozumiteľné. Pri rozprávaní sa neponáhľajte a občas urobte prestávku, aby ste ostatným umožnili klásť otázky alebo poskytnúť spätnú väzbu.

Praktizujte aktívne počúvanie

Aktívne počúvanie je dôležitou zručnosťou pre efektívnu komunikáciu na pracovisku. Aktívne počúvanie zahŕňa plné sústredenie sa na to, čo sa hovorí, pochopenie posolstva a poskytnutie spätnej väzby. Je dôležité aktívne počúvať kolegov a nadriadených, aby ste sa uistili, že rozumiete tomu, čo sa vám oznamuje. Môžete tiež klásť otázky alebo poskytovať spätnú väzbu, aby ste ukázali, že ste sa zapojili a zaujímate sa o rozhovor.

Buďte si istí sami sebou

Dôležité je byť presvedčený o sebe a svojich schopnostiach, aj keď nie ste rodený Angličan. Nedovoľte, aby vám jazykové bariéry bránili v dosiahnutí vašich cieľov na pracovisku. Nezabúdajte, že každý má iné silné a slabé stránky a jazykové schopnosti sú len jedným z aspektov vašich profesionálnych schopností. Ak máte problémy s jazykovými bariérami, nebojte sa porozprávať so svojím nadriadeným alebo kolegami o spôsoboch, ako zlepšiť svoje komunikačné schopnosti.

Využívajte komunikačné pomôcky

Napokon, na prekonanie jazykových bariér v práci najviac potrebujete dobrú komunikáciu - a nie je hanbou využiť akékoľvek prostriedky, ktoré máte k dispozícii, aby ste dosiahli čo najlepšiu komunikáciu. Tu sú dva základné nástroje na zlepšenie vášho výkonu:

Zlepšite svoje posolstvo pomocou vizuálnych prvkov

Vizuálne pomôcky môžu byť účinným spôsobom prekonávania jazykových bariér na pracovisku. Napríklad použitie obrázkov, grafov alebo tabuliek na vysvetlenie konceptu môže pomôcť objasniť informácie a uľahčiť ich pochopenie. Ak prezentujete informácie, použitie vizuálnych pomôcok môže pomôcť vašim poslucháčom sledovať a pochopiť prezentované informácie.

Využite technológie vo svoj prospech

Existuje mnoho dostupných technologických nástrojov, ktoré môžu pomôcť osobám, pre ktoré angličtina nie je materinským jazykom, prekonať jazykové bariéry na pracovisku. Napríklad prekladateľský softvér môže pomôcť preložiť písomnú alebo ústnu komunikáciu do vášho rodného jazyka, čo uľahčí jej pochopenie. Softvér na rozpoznávanie reči môže pomôcť prepisovať hovorený jazyk do textu, čo môže byť užitočné pre osoby, pre ktoré nie je angličtina rodným jazykom a ktoré môžu mať problémy s porozumením hovoreného jazyka.

Záver

Na záver možno povedať, že prekonanie jazykových bariér na pracovisku môže byť náročné, ale nie je to nemožné. Osoby, pre ktoré nie je angličtina materinským jazykom, môžu využiť rôzne stratégie na zlepšenie svojich komunikačných zručností, budovanie vzťahov s kolegami a dosiahnutie úspechu na pracovisku. Zlepšením jazykových zručností, používaním vizuálnych pomôcok, zohľadňovaním kultúrnych rozdielov, budovaním vzťahov s rodenými hovoriacimi a zachovaním pozitívneho prístupu a vytrvalosti môžu nerodení hovoriaci po anglicky prekonať jazykové bariéry a dosiahnuť svoje profesionálne ciele.